ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

ZASB ARCHIWUM PASTWOWEGO W POCKU

drukuj

Zasb Archiwum Pastwowego w Pocku stanowi 796 zespow archiwalnych liczcych 142495 j.a., tj. 1632,75 mb. akt (stan na dzie 31.12.2005 r.).

Na zasb ten skadaj si:

1. Akta miast: Pocka (z lat 1808-1950), Gbina (1812-1850 [1952]), Gostynina (1872-1950), Sierpca (1917-1950), Racia (1883-1950 [1951]) i Wyszogrodu (1862-1950). Niewtpliwie szczeglne miejsce w tym zbiorze zajmuj bardzo liczebne akta miasta Pocka - ze wzgldu na rol jak odgrywao miasto w historii Mazowsza Pockiego. W archiwaliach miejskich Pocka z pierwszej poowy XIX wieku spotka mona odpisy przywilejw nadawanych miastu przez panujcych. Najliczniejsza spucizna po dziaalnoci wadz miejskich Pocka pozostaa z okresu 1868-1914 (ok. 21 tysicy tomw), ale zainteresowanym problematyk midzywojenn archiwum moe take zaoferowa pokan dokumentacj, liczc ok. 4 tysicy tomw. Przedmiotem bada s coraz czciej akta innych miast, zw. Gbina, stanowicych przykad ycia mniejszych orodkw miejskich, zarwno w okresie zaborw jak i odzyskania niepodlegoci Polski.

2. Akta z okresw zaboru pruskiego i Ksistwa Warszawskiego tj. szcztkowe pozostaoci po funkcjonowaniu Nowo-Wschodniej Pruskiej Kamery Wojennej w Pocku z lat 1794-1804 i Prefekcie Departamentu Pockiego z lat 1808-1815.

3. Akta pockich wadz wojewdzkich i gubernialnych z lat 1816-1914. Grup te tworzy kilkanacie zespow zrnicowanych pod wzgldem ilociowym. Obok duych zbiorw pozostaych po dziaalnoci takich wadz jak: Pocka Komisja Wojewdzka, Pocki Rzd Gubernialny, Kancelaria Gubernatora Pockiego, Pocka Izba Skarbowa, znajduje si szereg mniejszych, ale nie mniej ciekawych zespow, dajcych obraz ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego guberni. Przedmiotem szczeglnego zainteresowania regionalistw s oprcz wyej wymienionych: akta Gubernialnego i Powiatowych Zarzdw andarmerii, Gubernialnego Inspektora Fabrycznego, Urzdu Lekarskiego i Gubernialnej Rady Opieki Spoecznej, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Naczelnika Wojennego Powiatu Pockiego i Naczelnikw Czciowych w Drobinie, Posku, Wyszogrodzie oraz wielu innych nie wymienionych.

4. Niewielka ilo akt wadz i urzdw administracyjnych szczebla powiatowego z okresu midzywojennego, na ktr skadaj si m. in. materiay z zespow: Starostwo Powiatowe w Pocku, Polski Zwizek Komunalny, Pastwowy Zarzd Drg Wodnych, Okrgowy i Powiatowy Urzd Ziemski w Pocku oraz Powiatowy Urzd Ziemski w Sierpcu.

5. Akta wadz terenowych i urzdw administracji pastwowej z okresu PRL-u. Grup t tworzy bardzo obszerna dokumentacja wytworzona przez Starostwa Powiatowe w Pocku, Gostyninie, Sierpcu, Powiatowe Rady Narodowe i Wydziay Powiatowe oraz Prezydia Powiatowych Rad Narodowych i Urzdy Powiatowe z terenu jak wyej, a take powiatowe urzdy ziemskie, gminne rady narodowe i urzdy gminne z terenu wojewdztwa pockiego, czy Okrgowy Urzd Likwidacyjny w Pocku itp. Materiay zawarte w ww. zespoach ilustruj proces ksztatowania si nowego ustroju, rozwizywania rnorakich problemw natury politycznej, spoecznej i gospodarczej. Na uwag zasuguj powiatowe urzdy ziemskie, zawierajce pen dokumentacj realizacji dekretu o reformie rolnej.

6. Akta notarialne z lat 1808-1951. Skadaj si na nie ksigi hipoteczne i akta z kancelarii notarialnych, funkcjonujcych w powiatach: pockim, gostyniskim, sierpeckim. S one obiektem zainteresowa badaczy zagadnie gospodarczych, stosunkw agrarnych i osadnictwa. S rwnie bogatym rdem dla zainteresowanych sfragistyk.

7. Akta stanu cywilnego z lat 1808-1902 z powiatw: pockiego, gostyniskigo, sierpeckiego. Stanowi nieocenione rdo do bada demograficznych, jzykoznawczych, osadniczych. W aktach niektrych parafii spotyka si sumariusze sporzdzone w II poowie XIX wieku, ale danymi obejmujce kilka wiekw wstecz.

8. Akta wadz szkolnych i nielicznych szk od pocztku XIX wieku. Szczeglnie cenn pozycj s w tej grupie archiwaliw zajmuj akta Naczelnika Pockiej Dyrekcji Naukowej z lat 1864-1914, zarzdzajcego szkolnictwem w guberni pockiej, czy Inspektora Szkolnego w Pocku z l. [1879] 1917-1939, a take akta Gimnazjum Mskiego w Pocku z lat 1819-1914 (dzisiejsze Liceum Oglnoksztacce im. St. Maachowskiego) i dziewitnastowiecznego Gimnazjum eskiego w Pocku - jednej z najliczniejszych szk eskich rzdowych w Krlestwie Polskim.

9. Akta organizacji, zwizkw i stowarzysze. Grup t tworzy kilka drobnych zespow z XIX i XX wieku. Na uwag zasuguje liczcy 15 j.a. Powiatowy Cech Rzemios Rnych w Gostyninie wraz z jedynym zachowanym w zbiorach pockich dokumentem pergaminowym z 1664 r. Liczebniejsze s Komendy Powiatowe Powszechnej Organizacji "Suba Polsce" w Pocku, Sierpcu i Gostyninie z lat 1948-1955. Szcztkowo zachoway si te akta dotyczce Komendy ZHP w Pocku.

10. Akta przedsibiorstw. W skad tej grupy wchodz zlikwidowane w wyniku procesu prywatyzacji pockie pastwowe przedsibiorstwa, np. Fabryka Maszyn niwnych, Mazowieckie Zakady Rafineryjno-Petrochemiczne.

Zainteresowanych szczegowym wykazem zespow znajdujcych si w zasobie AP Pock odsyamy do oglnopolskiej internetowej bazy danych Sezam:

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019