ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

Cennik usug wiadczonych w Archiwum Pastwowym w Pocku

1.

Zakres usug

1. Archiwum Pastwowe w Pocku wraz z Oddziaami w Kutnie i czycy (zwane dalej Archiwum) wiadczy usugi w zakresie wyszukiwania materiaw archiwalnych (kategorii A), prowadzenia kwerend i sporzdzania kopii materiaw archiwalnych nalecych do jego zasobu, przetwarzania danych przy uyciu nonikw teleinformatycznych lub informatycznych nonikw danych.

2. Z materiaw archiwalnych mog by wykonywane reprodukcje w postaci: kserokopii, wydrukw oraz skanw i fotografii (wykonywanych aparatem cyfrowym) - przekazywanych na noniku albo transmitowanych przez sie teleinformatyczn.

3. Archiwum prowadzi rwnie dziaalno usugow, polegajc na przechowywaniu i kopiowaniu dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania (kategorii B), w tym dokumentacji osobowo-pacowej. Ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do przechowywanej w Archiwum dokumentacji niearchiwalnej, za wyjtkiem dokumentacji osobowo-pacowej.

4. Z dokumentacji osobowo-pacowej wydawane s wycznie kserokopie lub skany dokumentw.

5. Podstaw naliczania opat za kserokopie dokumentacji osobowo-pacowej jest Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie okrelenia maksymalnej wysokoci opat za sporzdzanie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).

6. Wszystkie przychody z tytuu usug wiadczonych przez Archiwum z tytuu wyszukiwania informacji, kopiowania dokumentw, ze sprzeday wydawnictw zasilaj budet dochodw Pastwa.

7. Ust. 6 nie dotyczy osiganych przez Archiwum przychodw, bdcych nastpstwem zawieranych umw na przechowalnictwo dokumentacji osobowo-pacowej. Przychody takowe zasilaj rachunek "sum na zlecenie" prowadzony przez Archiwum.

8. Wszystkie stawki, o ktrych mowa w niniejszym cenniku wyraone s w PLN (w zotych polskich).

2.

Czynnoci nie bdce usugami archiwalnymi

1. Do dziaalnoci usugowej Archiwum nie zalicza si:

1) wydawania zawiadcze i uwierzytelnionych kopii, odpisw lub wypisw, majcych w obrocie prawnym rang zawiadczenia;

2) czynnoci z zakresu bezpatnego udostpniania materiaw archiwalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz. 673 ze zmianami);

3) sporzdzania w jednym egzemplarzu wypisw, odpisw i reprodukcji dokumentw dla potrzeb organw wadzy publicznej, z zastrzeeniem 3. ust. 1 oraz pod warunkiem, e:
a) zamawiajcy okreli spraw z zakresu swojej waciwoci, do ktrej zaatwienia wymienione reprodukcje (odpisy, wypisy) s niezbdne, a take wskae poszczeglne dokumenty objte zamwieniem, albo
b) zamawiajcy jest ustawowo upowaniony do zbierania okrelonych kategorii danych bez zwizku ze sprawami indywidualnymi.

4) wyszukiwania dokumentw dla potrzeb organw wadzy publicznej, z zastrzeeniem, e Archiwum nie wykonuje przy tym zada cicych na zamawiajcym, a take pod warunkiem, e zamawiajcy okreli spraw z zakresu swojej waciwoci, do ktrej zaatwienia zaznajomienie si z treci wskazanych dokumentw jest potrzebne.

3.

Szczeglne zastosowania cennika

1. Kopie oraz odpisy zamawiane do wasnych celw urzdowych przez sdy, organy prokuratury i polskie urzdy konsularne wykonywane s nieodpatnie.

2. Kopie oraz odpisy zamawiane do wasnych celw urzdowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce wykonywane s na oglnych zasadach podanych w niniejszym Cenniku, chyba e umowy midzynarodowe lub ustawy stanowi inaczej.

3. Kopie oraz odpisy zamawiane do wasnych celw urzdowych przez inne podmioty, ni wymienione w ust. 1 i ust. 2 podlegaj opatom wg. stawek wymienionych w 7.

4. W sprawach wydawania zawiadcze oraz rwnorzdnych z nimi dokumentw przeznaczonych do obrotu prawnego (uwierzytelnionych kopii lub odpisw) Archiwum kwalifikuje wyszukiwanie dokumentw jako majce charakter usugi i pobiera przychody z tego tytuu - o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskaza wystawcy bd przyblionego (z dokadnoci do jednego roku) czasu powstania okrelonego przeze dokumentu albo innych danych niezbdnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez Archiwum wymaga znacznego nakadu pracy.

5. Ust. 4 nie ma zastosowania do spraw emerytalno-rentowych, ktre s zaatwiane nieodpatnie za wyjtkiem kosztw odpisw i kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

6. Nalenoci wynikajce z cennika pobiera si niezalenie od ewentualnych opat skarbowych, wcznie z opat za uwierzytelnienie, wymaganych na podstawie odrbnych przepisw.

7. Dyrektor Archiwum moe odstpi z zastrzeeniem ust. 8 - w caoci albo w czci - od dania nalenoci z tytuw okrelonych w cenniku, jeli uzna za uprawdopodobnion trudn sytuacj materialn osoby ubiegajcej si o zawiadczenie. Wniosek klienta o zwolnienie z ww. opat winien by poparty stosownym pismem (np. zawiadczeniem o dochodach) lub innym (np. owiadczeniem).

8. Odstpienie w caoci lub czci od pobierania nalenoci z tytuw okrelonych w cenniku nie dotyczy kopii dokumentacji osobowo-pacowej, za wykonanie ktrych pobiera si opat wedug stawek okrelonych w 7. ust. 1. pkt 1) b).

4.

Zakres i charakter wiadczonych usug

1. Usugi archiwalne - z wyczeniem usug realizowanych w zwizku z wydawaniem zawiadcze i rwnorzdnych z nimi dokumentw - wiadczone s na podstawie zamwienia, ktre powinno zawiera co najmniej dane o zamawiajcym i jego potrzebach oraz szczegowe okrelenie przedmiotu usugi, a w razie potrzeby rwnie szczeglnych wymogw technicznych, wedug ktrych zamwienie powinno by wykonane.

2. Jeli wnioskodawca nie wyrazi chci samodzielnego prowadzenia poszukiwa, przed podjciem czynnoci z zakresu usug archiwalnych Archiwum powiadomi wnioskodawc o odpatnym charakterze tych wiadcze i w miar monoci okreli przyblion wysoko kocowej nalenoci.

3. Dziaalno usugowa zwizana z wydawaniem zawiadcze i rwnorzdnych z nimi dokumentw moe by podjta nawet, gdy otrzymane podanie ma braki, o ktrych mowa w 3. ust. 4 - po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do uzupenienia podania, pod rygorem pozostawienia go bez dalszego biegu, lub uiszczenia z gry nalenoci bd wpacenia zaliczki na jej poczet - za ustalenie przez Archiwum brakujcych skadnikw podania.

5.

Zaliczki

1. Podjcie dziaalnoci usugowej uzalenione jest od wniesienia zaliczki w kwocie rwnej kosztom 1 godziny prowadzenia poszukiwa.

2. Zaliczka na poczet nalenoci, ktra jest ustalana wedug czasu pracy, moe stanowi zapat za okrelon liczb godzin. Jeli w cigu wstpnych poszukiwa stanowicych rwnowarto wpaconej zaliczki nie uda si odnale zamwionych danych, lecz ich wystpowanie w zasobie nie zostanie zarazem wykluczone, Archiwum powinno porozumie si z zamawiajcym, co do ewentualnej kontynuacji kwerendy i stosownie do potrzeb zaliczka moe by uzupeniona.

3. Kontynuacja poszukiwa, o ktrych mowa w ust. 2 nastpuje dopiero po zaksigowaniu wniesionej wpaty na rachunku bankowym Archiwum.

4. Kwota zaliczki jest rozliczana w ramach kocowej nalenoci.

5. Ewentualne nadpaty nie podlegaj zwrotowi z zastrzeeniem 10. ust. 4.

6. Zaliczka nie podlega zwrotowi rwnie w razie negatywnych wynikw poszukiwa.

6.

Zasady ksztatowania cen

1. Ceny za usugi wymienione w 7 maj charakter stawek jednolitych, od ktrych nie stosuje si adnych zniek i upustw za wyjtkiem tych, o ktrych mowa w 3. ust. 7.

2. Do kryteriw branych pod uwag przy ksztatowaniu cen za usugi archiwalne naley w szczeglnoci kalkulacja kosztw oraz: nasilenie typowych utrudnie wynikajcych z indywidualnych zamwie (np. kopiowanie dokumentw oprawnych, kwerenda w aktach rkopimiennych lub rozproszonych), a w odniesieniu do reprodukcji, rwnie historyczna ranga i stan zachowania kopiowanych materiaw.

3. W przypadku specyficznych utrudnie wynikajcych z charakteru zamwie skadanych w zakresie 7. ceny za usug ulegaj zwikszeniu o 50%. Do utrudnie takich zalicza si m.in.:

1) reprodukowanie dokumentw wielkoformatowych, np. map, planw;

2) reprodukowanie, wymagajce wielokrotnych zmian ustawienia parametrw (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/rozjanienie, kontrast);

3) fotografie zoonych obiektw trjwymiarowych, gwnie pieczci;

4) prowadzenie kwerendy lub sporzdzanie odpisw (wypisw) na podstawie trudno czytelnych dokumentw rkopimiennych bd obcojzycznych;

5) operowanie dokumentami, ktrych stan zachowania wymaga specjalnych rodkw ostronoci, zabezpiecze lub zabiegw konserwatorskich.

7.

Stawki

1. Ustala si nastpujce stawki cen za usugi w walucie PLN (w zotych polskich):

1) reprodukcje:
a) kserokopie monochromatyczne z oryginau materiaw archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, poza osobowo-pacow:

- za 1 stron formatu A4________________________________________3
- za 1 stron formatu formatu A3_________________________________4

b) kserokopie monochromatyczne z dokumentacji osobowo-pacowej niezalenie od formatu kopii:

- za wykonanie kserokopii wiadectwa pracy wynosi ________________17
- za wykonanie kserokopii dokumentacji pacowej wynosi
(kadej karty kartoteki zarobkowej bd zasikowej lub kadej strony listy pac __________________________________________________________4
- maksymalny koszt wykonania usugi __________________________200
- za wykonanie skanw z dokumentacji - stawki negocjowane indywidualnie ze skadajcym, ktry przekaza dokumentacj;

c) fotografie wykonywane aparatem cyfrowym i zapisane w formie cyfrowej -wycznie powyej formatu A3 oryginau materiaw archiwalnych - (bez ceny nonika, cena transmisji wliczona) _______________________________7

d) opata za skanowanie materiaw archiwalnych, pobierana jest w przypadku nie posiadania przez Archiwum ich kopii cyfrowej - stawki za 1 kad rozpoczt stron niezalenie od formatu zapisu pliku:

- rozdzielczo do 150 dpi ______________________________________7
- rozdzielczo powyej 150 dpi (max do 400 dpi) __________________10

e) z materiaw posiadajcych reprografie cyfrowe wykonuje si wycznie wydruki i kopie z plikw cyfrowych;

f) w przypadku posiadania przez Archiwum kopii cyfrowej za wydanie kopii pobierana jest opata w wysokoci 50% stawek okrelonych w pkt c) i d) oraz pene opaty za nonik i z tytuu kosztw przesyek pocztowych;

g) Archiwum wykonuje wydruki ze skanw:

- barwne i monochromatyczne - do formatu A4 wydruku;
- wycznie monochromatyczne powyej formatu A4 - maksymalnie do formatu A3;

h) stawka za wykonanie wydruku monochromatycznego lub barwnego wynosi odpowiednio:

- za 1 stron formatu A4_______________________________________3
- za 1 stron formatu formatu A3________________________________4

i) reprografie cyfrowe wykonuje si i wydaje w domylnym formacie JPEG; na yczenie klienta Archiwum wykonuje i wydaje reprografie cyfrowe w innych formatach, z zastrzeeniem, i s one osigalne w ramach posiadanych przez Archiwum moliwoci techniczno-sprztowych;

j) przy reprodukowaniu nie dokonuje si retuszu obrazu, nie likwiduje si plam, zarysowa, przebarwie itp.; na kadym wydawanym skanie nanosi si logo Archiwum;

k) za przygotowanie materiaw archiwalnych do filmowania, fotografowania lub skanowania wasnym sprztem zamawiajcego, ktre moe odbywa si wycznie w obecnoci pracownika Archiwum, pobiera si opat w wysokoci 50,00 PLN za kad rozpoczt godzin pracy pracownika;

l) dyrektor Archiwum moe odstpi od pobierania opaty, o ktrej mowa w 7. ust. 1 pkt 1) d) o ile czynno, o ktrej mowa zwizana jest ze wspln realizacj przez Archiwum i drug stron projektw, przedsiwzi lub innych;

m) reprodukowanie materiaw archiwalnych wasnym sprztem zamawiajcego wymaga kadorazowej pisemnej zgody dyrektora Archiwum;

n) nagrania dwikowe (bez ceny nonika) za 1 minut __________________10

2) odpisy i wypisy z materiaw archiwalnych:

Ceny dotycz kadej rozpocztej strony (standard - 1800 znakw)

- odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu _______________________50
- odpisy (wypisy) z rkopisu ___________________________________75

3) informacja archiwalna:

a) wyszukiwanie dokumentw, kwerendy za 1 godzin pracy:_____________50

b) udostpnianie raportw z archiwalnych baz danych: (charakter usugowy ma przekazanie czci albo caoci baz danych zorganizowanych wedug kryteriw tematycznych. Nie stanowi natomiast usugi archiwalnej udostpnianie baz danych stanowicych ewidencj zasobu ani udostpnienie do wgldu, w Archiwum)

- wydruk - 1 strona ____________________________________________1
- transmisja elektroniczna - za kady rozpoczty 1 MB _______________4

c) zryczatowana opata za nonik CD/DVD ____________________________3

4) w przypadku specyficznych utrudnie wynikajcych z charakteru zamwie skadanych w zakresie 6. ust. 3 ceny za usug mog by ustalane indywidualnie, w wysokoci wyszej od podanych powyej. Kadorazowo o takich utrudnieniach naley poinformowa zamawiajcego;

5) wyliczenie kosztw Zamwienia na reprografie odbywa si na podstawie zoonego zamwienia; w przypadku podania przez zamawiajcego bdnej iloci reprografii - przy nadwyce wpaty Archiwum nie dokonuje zwrotw, przy niedopacie - pobiera nalen kwot niedopaty;

6) wydawane pliki cyfrowe z jednego Zamwienia o cznej objtoci do 20 Mb przesyane s za porednictwem poczty e-mail lub na yczenie zamawiajcego na odpatnym noniku, natomiast powyej wskazanej objtoci - pliki cyfrowe przesyane s wycznie na nonikach CD lub DVD;

7) reprodukowanie archiwaliw do celw genealogicznych lub wasnociowych wasnym sprztem zamawiajcego jest zabronione.

8.

Dopaty

1. Pobiera si nastpujce dopaty w PLN (w zotych polskich) do wymienionych w 7 cen za reprodukcje przeznaczone do prezentacji w reklamach (za 1 stron) ______________200.

2. Cena usugi ekspresowej ulega podwyszeniu z tytuu realizacji zamwienia, na wniosek zamawiajcego, w terminie wczeniejszym ni to wynika z terminarza realizacji zamwie - za skrcenie terminu co najmniej o 2/3 - o 100%.

3. Terminarz ustala si zgodnie z biecymi moliwociami realizacji zamwie na usugi.

9.

Koszty pocztowe

1. Do kwoty nalenoci obliczonej wedug powyszych zasad dolicza si zryczatowane koszty przesyki w wysokoci 3 PLN dla przesyek krajowych i 10 PLN dla przesyek zagranicznych.

2. Przesyki zagraniczne wysyane s wycznie listami priorytetowymi zwykymi (nie poleconymi).

10.

Waluty obce koszty bankowe i przewalutowania

1. W rozliczeniach z zamawiajcymi, ktrzy przebywaj za granic, dopuszczalne jest wnoszenie nalenoci wycznie w walucie polskiej (w PLN - w polskich zotych) wycznie przelewem na rachunek bankowy Archiwum.

2. Wszelkie koszty bankowe (prowizje i inne opaty obciaj zamawiajcego).

3. Archiwum nie przyjmuje nalenoci w postaci czekw, zapaty kartami kredytowymi i debetowymi.

4. W przypadku rnic kursw bankowych wynikajce z przewalutowania klientom nie przysuguj zwroty w gotwce. Ewentualne nadpaty podlegaj rozliczeniu w nastpujcy sposb:

1) w ramach posiadanej nadpaty klientowi przysuguje prawo zlecenia wykonania dodatkowych usug, polegajcych na wyszukiwaniu informacji lub kopiowaniu dokumentw z ewentualn dopat, wynikajc z kocowego rozliczenia usugi;

2) w przypadku rezygnacji przez klienta z dalszych poszukiwa lub z zamawiania kolejnych kopii, nadpata zasila budet dochodw Pastwa.

11.

Zbiory biblioteczne

1. Ustalenia niniejszego cennika, w czci dotyczcej reprodukcji materiaw archiwalnych, stosuje si odpowiednio do znajdujcych si w Archiwum zbiorw bibliotecznych.

2. Cena za 1 kserokopi z druku zwartego wynosi _________________________________2

3. Zgodnie z ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 631.2006) kopiowane mog by tylko fragmenty opublikowanych materiaw, nie wiksze ni 1 arkusz wydawniczy (okoo 24 stron).

12.

Przepisy przejciowe

1. W odniesieniu do zamwie zoonych do dnia 31. stycznia 2011 roku wcznie stosuje si procedury i stawki zawarte w Cenniku z 29. lutego 2008 roku.

2. Dat zoenia, o ktrej mowa w ust. 1 jest:

1) w przypadku przesyek pocztowych nadesanych poczt tradycyjn - data nadania (data stempla pocztowego),

2) w przypadku zamwie skadanych drog elektroniczn - data wpywu zamwienia na adres poczty elektronicznej Archiwum.

13.

Ustalenia kocowe

1. Archiwum moe odmwi wykonania kopii z materiaw archiwalnych i bibliotecznych w przypadku zego stanu ich zachowania.

2. Archiwum ma prawo okreli sposb wykonania kopii (kserokopie, fotografie, skan) w przypadku ryzyka naraenia materiaw archiwalnych na uszkodzenie lub ze wzgldw technicznych.

3. W przypadku posiadania przez Archiwum nonika wtrnego materiaw archiwalnych, bibliotecznych (zapis cyfrowy), kopie wykonuje si z ww. nonikw.

4. W przypadku, gdy Archiwum nie dysponuje zapisem na noniku wtrnym, koszt jego wykonania ponosi zamawiajcy.

5. Do celw genealogicznych Archiwum wydaje nieuwierzytelnione kopie dokumentw.

Cennik wchodzi w ycie z dniem 01 lutego 2011 r.

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019