ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

HISTORIA ARCHIWUM PASTWOWEGO W POCKU

drukuj

   Archiwum Pastwowe w Pocku swymi pocztkami siga XIII wieku. Powstao wtedy Archiwum Zamku Pockiego - jedno z najstarszych archiww w Polsce. Gromadzio akta wytworzone przez kanclerza i starost. Starosta sprawowa nadzr nad zamkiem, zawiadywa majtkami ksicymi i wykonywa wadz sdownicz nad grodem. Z czasem przekaza swe uprawnienia sdom grodzkim, potem ziemskim. W wyniku ich dziaalnoci powstay ksigi grodzkie i ziemskie. Archiwum Zamkowe funkcjonowao do poowy XVII w. Liczne wojny doprowadziy do rozproszenia jego zasobu. Pozosta cz zniszczyli Szwedzi w 1705 roku zdobywajc Zamek. Los tych dokumentw jest bliej nieznany. Jedynie drobna cz zbiorw zostaa przekazana do utworzonego w 1825 roku Archiwum Akt Dawnych.
   Drugim archiwum, ktre przetrwao waciwie do dzi dnia byo Archiwum Diecezjalne. Przechowywano tam akta powstae w wyniku dziaalnoci kancelarii biskupa, jako zawiadujcego diecezj. Waniejsze dokumenty ksice skadano wanie tam. Do dzi przechowywany jest w tym archiwum dokument lokacyjny miasta Pocka z 1237 r. W czasie II wojny wiatowej cay zasb zosta wywieziony do Krlewca, potem do Niemiec. Wikszo zbiorw wrcia jednak do Pocka. Dzi zasb zaliczany jest do najcenniejszych zbiorw archiwalnych. Siedzib Archiwum Diecezjalnego od 1925 r jest Biblioteka Diecezjalna. Przez wiele lat placwk kierowa zasuony dla Pocka ks. Tadeusz ebrowski. Obecnie funkcj dyrektora Archiwum peni ks. Dariusz Majewski

   Stosunkowo wczenie, bo ju w XV wieku powstao w Pocku Archiwum Miejskie. Zbierano tam dokumenty dotyczce funkcjonowania miasta. W tym okresie akta zwizane z przywilejami i nadaniami szczeglnie chroniono. Rozwj samorzdu miejskiego, rady miejskiej jako organu administracyjnego i awy miejskiej jako wadzy sdowniczej doprowadzi do koniecznoci utworzenia kancelarii. W wyniku ich dziaalnoci powstay ksigi radzieckie, awnicze i wjtowskie. W XVI wieku zaczto prowadzi ksigi rachunkowe oraz ksigi korespondencji. W 1533 r. sporzdzono pierwszy sumariusz przywilejw miejskich. W XVIII i XIX wieku, mimo upadku wielu archiww miejskich na terenie Krlestwa Polskiego, archiwalia pockie przetrway. Przechowywano je w Starym Ratuszu drewnianym na Rynku Starego Miasta a nastpnie w nowym murowanym od 1825 r. Wadze administracyjne troszczyy si o los archiwaliw. Prefekt Departamentu pockiego Rajmund Rembieliski poleci uporzdkowanie i zewidencjonowanie akt w Archiwum Miejskim. W 1821 r. Komisja Wojewdztwa Pockiego polecia sporzdzi kopie przywilejw miasta Pocka. Wykonano je w kilka lat pniej zatrudniajc archiwistw Archiwum Akt Dawnych w Pocku - Sikorskiego i Wroskiego. Zachowany do dzi kopiariusz zawiera dokumenty z lat 1361- 1782.

   Wan rol w dziejach archiww pockich odegrao Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym W Pocku. Utworzono je ok. 1825 r. Archiwum Akt Dawnych miecio si w klasztorze dominikaskim, w budynku dawnego paacu biskupiego, zajmowanym przez Trybuna Cywilny oraz wiey Kocioa Katedralnego. Gromadzono tam akta sdowe, akta grodzkie i dokumenty pergaminowe. Przechowywano je w kasie miejskiej pod dozorem kasjera i prezydenta. Zasb tego archiwum jako jednego z pierwszych przejo Archiwum Akt Dawnych w Warszawie w 1880 r. Mimo protestw pocczan zbiory zostay wywiezione z Pocka.

   Archiwum Pastwowe w Pocku zostao powoane do ycia w 1919 roku. Dziaalno i organizacja suby archiwalnej w tym okresie opieraa si na reskrypcie Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. i dekrecie Naczelnika Pastwa z dnia 7 lutego 1919 r., dotyczcym organizacji archiww pastwowych i opieki nad archiwaliami.

   Powoany przy Ministerstwie Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego Wydzia Archiww Pastwowych przejmowa nie tylko istniejce dotychczas na ziemiach polskich archiwa, ale take pozostawione przez wadze zaborcze registratury urzdw i rnych instytucji. Potrzeba pomieszczenia tych akt, spowodowaa rozszerzenie sieci archiwalnej przez utworzenie nowych archiww. Midzy innymi zostao utworzone Archiwum Pastwowe w Pocku.

   W myl w/w aktw prawnych Archiwum Pastwowe w Pocku byo Instytucj powoan do przechowywania wszelkiego rodzaju zabytkw rkopimiennych dotyczcych dziejw pastwa i spoeczestwa. Poza tym zobligowane byo do udostpniania przechowywanych materiaw. Do obowizkw Archiwum Pastwowego naleao dokonywanie wszelkiego rodzaju kwerend, wydawanie odpisw, wypisw, regestw i tumacze z przechowywanych dokumentw.

   Czynnoci urzdowe z zakresu nadzoru nad narastajcym zasobem archiwalnym, tj. przygotowywanie wnioskw dotyczcych normatyww kancelaryjnych, wizytacje archiww zakadowych i udzielanie fachowych porad w zakresie ich prowadzenia, za zgod i na mocy porozumie z odpowiednimi ministerstwami, naleay wwczas bezporednio do kompetencji w/w Wydziau Archiww Pastwowych.

   Pracownikw archiww pastwowych, tj. archiwistw, asystentw i praktykantw powoywao Ministerstwo Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego. Wedug regulaminu "O obowizkach urzdnikw archiwalnych" z 1919 r., do obowizkw pracownikw archiwalnych, zatrudnionych w wymiarze 36 godzin tygodniowo, naleao: porzdkowanie akt,sporzdzanie inwentarzy, repertoriw, indeksw itp., udostpnianie akt badaczom, przygotowywanie materiaw archiwalnych do druku.

   Wydany w 1929 r. nowy regulamin czynnoci niszych funkcjonariuszy suby archiwalnej zmieni nieco stanowiska subowe, ale zadania pozostay te same.

   Swoj dziaalno Archiwum Pastwowe w Pocku rozpoczo 2 czerwca 1919 roku. Pocztkowe lata funkcjonowania Archiwum nie naleay do atwych. Jednoosobowa obsada i trudne warunki lokalowe nie uatwiay wykonania ogromu postawionych przed placwk zada. Nowo powstae Archiwum miao zabezpieczy dokumentacj z terenu byej guberni pockiej. Pierwszym kierownikiem zosta prof. Stefan Welamin Rutski, dugoletni nauczyciel gimnazjw pockich. Funkcj t sprawowa do roku 1922 kiedy, kierownictwo Archiwum przej Stanisaw Zgliczyski. Pierwsza siedziba Archiwum miecia si w budynku Gimnazjum Pastwowego im. Marsz. St. Maachowskiego.

1. Budynek Gimnazjum Pastwowego im. Marsz. St. Maachowskiego.

   Dopiero w 1929 roku przeniesione zostao na parter gmachu Starostwa Powiatowego (obecnie budynek Delegatury Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie przy ul. Kolegialnej 15, wczeniej funkcjonoway tam rwnie wadze administracyjne: Kamera Pruska, Pocki Rzd Gubernialny).

2. Budynek przy ulicy Kolegialnej 15.

   W pierwszych latach 1920-1931 dziaalno sprowadzaa si w zasadzie do gromadzenia, zabezpieczenia, a tylko czciowo do porzdkowania archiwaliw po byych wadzach rosyjskich i skupienia ich pod waciwym zarzdem archiwum. Prace porzdkowe zgromadzonych archiwaliw na szersz skal rozpoczto dopiero w okresie, kiedy dyrektorem Archiwum Pastwowego w Pocku by Wadysaw Prawdzik (1932-1935). Zasb w minimalnym stopniu by wykorzystywany przez badaczy i to niemal wycznie regionalnych. Wpyway na to niewtpliwie trudne warunki lokalowe, ciasnota w magazynach i czste przeprowadzki. Priorytetowe zadanie nowego dyrektora miao na celu uruchomienie pracowni naukowej, aby akta mona byo udostpnia m.in. do bada naukowych na szersz skal.

   W latach 1935-1938 kierownictwo Archiwum Pastwowego w Pocku sprawowa Jerzy Frankenstein, a nastpnie od dnia 1 wrzenia 1938 roku do chwili wybuchu wojny dr Marian Witkowski.

   W cigu dwch lat uporzdkowane zostay najwaniejsze zespoy archiwalne. Uruchomiono pracowni naukow, ktr odwiedzali pracownicy naukowi, studenci i uczniowie, m.in., ks. Biskup P. Kubicki z Sandomierza, dr Al. Maciesza prezes Towarzystwa Naukowego, dyrektor W. Wrobel, ks. W. Skierkowski, autor "Wesela na Kurpiach", dyrektor Jan Rapacki z Niegos, ks. prefekt Czesaw Lissowski z Rypina, dr Arno Goldkinowa, Adam Chtnik, kierownik Stacji Naukowej nad Narwi, ks. kan. W. Mkowski i wielu innych. W pracowni naukowej mona byo korzysta nie tylko z akt pochodzcych z zasobu archiwum pockiego, ale te za porednictwem tego archiwum sprowadza akta z innych archiww, ponoszc tylko koszty przesyki.

   Nieznana jest dokadnie wielko zasobu wczesnego Archiwum Pastwowego w Pocku, lecz wiadomo, e zgromadzio ono dziewitnastowieczne archiwalia byych pockich wadz wojewdzkich i gubernialnych, wadz i instytucji skarbowych wociaskich, szkolnych, ksigi szlachty dziedzicznej, zbir planw miast obszaru pockiego oraz akta wadz okupacyjnych niemieckich w Pocku z okresu I wojny wiatowej. Byy to m.in.:

1) akta byej Komisji Wojewdzkiej i Rzdu Gubernialnego Pockiego z lat 1866-1914,
2) akta Kancelarii Gubernatora pockiego z lat 1855-1914,
3) akta Marszaka Szlachty byej guberni pockiej z lat 1836-1865,
4) akta Izby Skarbowej pockiej z lat 1807-1914,
5) akta Komisji Gubernialnej ds. wociaskich i Komisarza Wociaskiego w Pocku z lat 1864-1914,
6) akta Gimnazjw rzdowych - mskiego i eskiego Pocku z lat 1828-1914,
7) akta byej Dyrekcji Naukowej Pockiej z lat 1864-1914,
8) akta byych wadz okupacyjnych niemieckich z lat 1914-1918,
9) plany miast Mazowsza pockiego oraz plany nieruchomoci miejskich i wiejskich,
10) akta Dyrekcji Szczegowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Pocku.

   Dziaalno Archiwum Pastwowego w Pocku przerwa wybuch II wojny wiatowej. Archiwa polskie na terenie Generalnej Guberni zostay podporzdkowane niemieckiemu okupacyjnemu zarzdowi archiwalnemu, za archiwa znajdujce si na terenie obszarw wczonych do Rzeszy wcignite zostay do pruskiej sieci archiwalnej. Na obszarach pnocnego Mazowsza, ktre na podstawie dekretu Hitlera z 8 padziernika 1939 roku weszy w skad Prus Wschodnich, nie tylko nie stworzono nowych organw pastwowej suby archiwalnej, ale zlikwidowano dziaajce dotd polskie Archiwum Pastwowe w Pocku. Obszar ten podporzdkowano prowincjonalnemu Archiwum Pastwowemu w Krlewcu, w ktrym te w styczniu 1941 roku umieszczono cay zasb archiwum pockiego.

   Po zakoczeniu dziaa wojennych, pierwszoplanowym zadaniem stao si zabezpieczenie i scalenie rozproszonych archiwaliw, ktre naraone byy na zniszczenie. Jeszcze do roku 1948 losy zasobu Archiwum byy nieznane, ale jak wkrtce si okazao, ocalao tylko 30% jego dawnego zasobu, ktry zabezpieczyy wojska radzieckie i przekazay do Warszawy. Czasowo ulokowano go w Archiwum Gwnym Akt Dawnych w Warszawie. Stamtd akta partiami wrciy do reaktywowanego w roku 1950 Powiatowego Archiwum Pastwowego w Pocku.

   Podstaw organizowania sieci archiww pastwowych w okresie po II wojnie wiatowej byo zarzdzenie Ministra Owiaty z 21 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia oddziaw powiatowych Wojewdzkich Archiww Pastwowych, dekret z dnia 29 marca 1951 r., oraz zarzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia archiww centralnych i terenowych. Wrd powoanych wwczas 52 oddziaw znalazo si Powiatowe Archiwum Pastwowe w Pocku. Do 1952 roku podlegao ono Archiwum Akt Nowych w Warszawie, za od 1953 r. Wojewdzkiemu Archiwum Pastwowemu w Warszawie. Organizatorem i pierwszym jego kierownikiem by Wacaw Pukas. Funkcj t peni do 1952 roku. Obsada Oddziau Powiatowego skadaa si pocztkowo z dwch osb, tj. kierownika i wonego. W dniu 10 kwietnia 1951 r. w pimie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie kierownik meldowa, e po powrocie do Pocka z dniem 6 kwietnia 1951 r. przystpi do objcia lokalu przyznanego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej po byym Inspektoracie Pracy. Lokal ten mieci si przy ulicy Tumskiej 2 i by zajty przez organist i chr katedralny. Skada si z dwch pokoi i holu, pokoje pooone byy od poudniowego wschodu i byy do jasne. Hol znajdowa si od zachodu, przez co by ciemny. Wszdzie panowaa wilgo, nie byo owietlenia, ani ogrzewania.

3. Budynek przy ulicy Tumskiej 2.

   Oglnie wic, lokal by w nie najlepszym stanie, co przeoyo si na opnienie w otwarciu placwki. Prac pocztkowe polegay na dziaalnoci organizacyjnej, gdy Archiwum nie posiadao w tych pomieszczeniach adnego zasobu aktowego.

   Zasadnicze zmiany zaszy dopiero w roku 1952, kiedy to na mocy zarzdzenia Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych z dnia 1 lutego zasb, byego Archiwum Miejskiego wczono do Powiatowego Archiwum Pastwowego. Protok zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pocku akt byego Archiwum Miejskiego, Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych w Warszawie podpisywali ze strony Naczelnej Dyrekcji: dr Zofia Rejman, mgr Leopold Kosiski oraz kierownik Wydziau Oglno-Gospodarczego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pocku i kustosz byego Archiwum Miejskiego Teodor Baburyn. Od tej chwili personel Powiatowego Archiwum Pastwowego w Pocku skada si z trzech pracownikw: kierownika Wacawa Pukasa, asystenta Teodora Baburyna i wonego Wiktora Taube.

   Od listopada 1952 r. placwk kierowa Jan Jzef Wakiewicz. Do koca 1952 roku Powiatowe Archiwum Pastwowe pozostawao oddziaem Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dziaalno Powiatowego Archiwum Pastwowego Pocku, ktrego zasig pod wzgldem prac organizacyjno-inspekcyjnych obejmowa trzy powiaty: pocki, sierpecki i gostyniski, koczy si z dniem 1 lipca 1953 r., kiedy to na mocy zarzdzenia nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych z dnia 15 czerwca 1953 r., zostao zlikwidowane Powiatowe Archiwum Pastwowe w Pocku, a l lipca zacz dziaa Oddzia Terenowy Archiwum Wojewdzkiego w Warszawie. Kompetencje placwki zostay znacznie powikszone. Zgodnie ze Statutem Organizacyjnym Odzia Terenowy mia prawo: przechowywa u siebie zgromadzone akta, opracowywa je i udostpnia zainteresowanym, przeprowadza kwerendy i sporzdza odpisy akt, organizowa pokazy i wystawy archiwalne, wydawa zezwolenia na brakowanie akt w zakadach pracy.

   W lipcu tego roku zasb aktowy mieszczcy si w pomieszczeniach byego Archiwum Miejskiego w Ratuszu zostaje przemieszczony do magazynu przy ul. Tumskiej 2. Zasb Oddziau Terenowego w Pocku (dalej: OT Pock) liczy, wwczas 20 zespow archiwalnych z tego 3 z byego Archiwum Miejskiego, pozostae za, to zespoy przejte z urzdw, instytucji w toku dziaalnoci Powiatowego Archiwum Pastwowego OT Pock.

   W sierpniu 1953 r. asystent Teodor Baburyn przesta peni funkcj pracownika pastwowej suby archiwalnej, przechodzc w stan spoczynku. Za starszy wony Wiktor Taube po odbytym kursie dla konserwatorw technicznych w Poznaniu, zosta przeszeregowany na stanowisko konserwatora technicznego w OT Pock. W padzierniku 1953 r., take na stanowisko konserwatora technicznego zosta przyjty L. Chrobociski. Tak, wic w dalszym cigu zatrudnionych byo tylko trzech pracownikw.

Przy cigym rozszerzaniu kompetencji jednostki warunki lokalowe, po decyzji przejcia w 1953 r. akt byych starostw powiatowych, zarzdw miejskich i zarzdw gminnych, stay si niewystarczajce. Jak dowiadujemy si ze sprawozdania za 1953 roku, czna powierzchnia wszystkich pomieszcze wynosia 838 m2.

   W 1954 roku Sd Powiatowy w Pocku odstpi Archiwum na potrzeby archiwalne jedn sal na parterze w Gmachu przy ulicy Narutowicza 6.

4. Budynek Sdu przy ul. Narutowicza 4/6.

   Tutaj a do 1959 roku mieciy si biuro: biblioteka podrczna oraz kilka mniejszych zespow OT Pock. Pomieszczenie przy ul. Tumskiej 2 penio rol magazynw archiwalnych. Powierzchnia magazynowa wynosia wwczas ok. 100 m2. Wkrtce staa si niewystarczajca.
   W tej sytuacji zwrcono si do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pocku o przyznanie dodatkowych pomieszcze w suterenach Ratusza Pockiego, czynic jednoczenie starania o now lokalizacj Archiwum. Sfinalizowano je w 1959 r., kiedy to przyznano OT Pock nowe pomieszczenie po Drukami Pockiej przy ulicy l-go Maja 1 (300 m2).

5. Budynek przy ulicy 1-go Maja.

   Magazyny jednake nie gwarantoway naleytego zabezpieczenia przechowywanym zbiorom. Byy wilgotne i bez jakiegokolwiek ogrzewania. Tym samym nie zakoczono stara o przyznanie odpowiedniego obiektu, ktry dawaby moliwo rozwoju tej placwce i zapewni znone warunki pracy.

   Lata 1961-1962 charakteryzuj si zahamowaniem prac porzdkowych i inwetaryzacyjnych spowodowanym m.in. brakami w obsadzie personalnej OT Pock, m.in. brak obsady na stanowisku kierownika OT Pock. Z dniem 3 listopada 1962 r. stanowisko to obja Czesawa Gska - absolwentka Uniwersytetu im. Mikoaja Kopernika w Toruniu. W latach 1976 - 1983 penia ona funkcj dyrektora Wojewdzkiego Archiwum Pastwowego w Pocku, natomiast w l. 1984 - 1990 dyrektora Archiwum Pastwowego w Pocku. Jej fachowe przygotowanie wkrtce przynioso pozytywne rezultaty w zakresie ostatecznego uporzdkowania zbiorw.

   Jak dowiadujemy si z protokou wizytacji przeprowadzonej przez przedstawiciela Archiwum Pastwowego m.st. Warszawy Stanisaw Bza w OT Pocku w dniu 22 grudnia 1967 r., w lokalu Archiwum zachowana bya czysto, ale byy problemy z ogrzewaniem. Personel liczy pi osb, tj. asystent naukowo-badawczy, modszy archiwista i dwch starszych manipulantw oraz jedna sprztaczka. W protokole tym podkrelono te prace kancelarii. Prowadzona ona bya zgodnie z obowizujcymi przepisami, starannie i systematycznie. Sprawy zaatwiane byy szybko i waciwie. Oglnie w Archiwum panowaa czysto i porzdek, prace byy wykonywane systematycznie, mimo duej iloci zagadnie i absorbujcych czsto spraw administracyjnych.

   Kolejna wizytacja OT Pock zostaa przeprowadzona w dniu 27 stycznia 1970 r., przez przedstawiciela Archiwum Pastwowego m.st. Warszawy i Wojewdztwa Warszawskiego mgr Jolant Adamsk. Z protokou wizytacji dowiadujemy si, e 1969 r., przeprowadzony zosta kapitalny remont budynku Archiwum, podczas ktrego nastpia awaria i zalane zostay pokj kierownika oraz kancelaria. Lokal Archiwum by zagrzybiony, ogrzewany piecami. Temperatura w magazynach wynosia zaledwie kilka stopni powyej zera - na skutek, czego praca w nich bya niemoliwa. W pokoju kierownika ulatnia si czad w zwizku z podczeniem do przewodu kominowego kuchni lokatora. Jak w poprzednim protokole duo miejsca powicono prowadzeniu kancelarii. Teczki byy prawidowo opisane i prowadzone poprawnie. Przestrzegana bya te terminowo zachowania spraw. Rocznie zaatwianych byo ok. 300 kwerend - gwnie z akt notarialnych.

   Jak wida najwikszym problemem, z jakim borykao si archiwum by problem lokalowy. Cel osignito w 1972 r., kiedy to uchwa Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pocku na siedzib Oddziau Terenowego przyznano zabytkowy spichlerz, tzw. spichlerz wschodni usytuowany na ulicy Wieczorka 13. Formalnie obiekt zosta przejty dopiero w 1982 r., a Pracownie Konserwacji Zabytkw przystpiy do prac remontowych dopiero w 1985 roku.

Nowy podzia administracyjny w Polsce w 1975 r., spowodowa, ze nastpiy rwnie zmiany w pastwowej sieci archiwalnej. Poniewa Pock zosta wojewdztwem, Terenowy Oddzia Archiwum m.st. Warszawy i Wojewdztwa Warszawskiego w Pocku zosta podniesiony do rangi instytucji szczebla wojewdzkiego i przemianowany (na mocy zarzdzenia nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyszego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. na Wojewdzkie Archiwum Pastwowe w Pocku z Ekspozytur w czycy.

6. Budynek przy ulicy Wieczorka 13 obecnie ul. Kazimierza Wielkiego 9b.

   Archiwum Pastwowe w Pocku od dnia 1 lutego 1976 r. funkcjonowao jako Wojewdzkie Archiwum Pastwowe, swoim zasigiem obejmowao teren woj. pockiego. Pismem z dnia 28 marca 1976 r., znak: 002-7/76, dyrektor archiwum proponujc podzia etatw, sugerowa utworzenie w Archiwum dwch oddziaw.

Oddzia I - materiaw archiwalnych od przeomu XVIII-XIX w. do zakoczenia dziaa wojennych 1944-1945.

Oddzia II - materiaw archiwalnych powstaych po zakoczeniu dziaa wojennych 1944-1945 oraz pracowni naukowej, biblioteki i filmoteki.

    Sugestia dyrektora Archiwum nie zostaa uwzgldniona przez Naczeln Dyrekcj Archiww Pastwowych, w wyniku, czego zgodnie z zatwierdzonym przez NDAP statutem struktura organizacyjna Wojewdzkiego Archiwum w Pocku przedstawiaa si nastpujco:

1. Oddzia materiaw archiwalnych,
2. Pracownia naukowa, biblioteka i filmoteka,
3. Stanowisko pracy ds. reprografii i konserwacji oraz ds. administracyjnych i gospodarczych.

   Faktycznie jednak, od 1976 roku ze wzgldw na trudnoci kadrowe, w archiwum obowizywaa struktura bez dziaowa. Ustanowienie struktury organizacyjnej zgodnie z obowizujcym wwczas statutem mogoby nastpi po kadrowym wzmocnieniu archiwum.

   W oparciu o obowizujce przepisy normatywne dyrektor archiwum opracowa szczegowy Regulamin Pracy Wojewdzkiego Archiwum Pastwowego w Pocku, ktry precyzowa m.in. obowizki zakadu pracy, obowizki poszczeglnych pracownikw, czas pracy, postanowienia porzdkowe, urlopy, wynagrodzenia za prac, warunki BHP, nagrody i wyrnienia, kary za naruszenie porzdku i dyscypliny pracy. Z regulaminem by zapoznawany kady nowo przyjty pracownik archiwum.

Zarzdzeniem nr 10 z dnia 17 sierpnia 1976 r. Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych zosta nadany statut Wojewdzkiemu Archiwum Pastwowemu w Pock.

   Archiwum Pastwowe realizowao zadania statutowe m.in. poprzez wytypowanie po uzgodnieniu z Naczeln Dyrekcj Archiww Pastwowych 163 zakadw pracy pod specjaln opiek. Wszystkie zakady objte byy ewidencj, za dla kadego zaoona bya teczka zawierajca:

a) materiay normatywne,
b) protokoy wizytacji i zalecenia powizytacyjne oraz w wyniku konsultacji,
c) wnioski na wybrakowanie, spisy brakowanych akt oraz zezwolenia i korespondencje.

   Analogiczne teczki zaoone byy dla instytucji nie objtych specjaln opiek. Oddzieln ewidencj stanowi rejestr konsultacji. Kierunki pracy w zakresie opieki nad narastajcym zasobem byy rne. Szczegln uwag zwracano na archiwa zakadowe administracji oglnej, bowiem wymagay one szczeglnej troski, ze wzgldu na wystpujce tam powane zaniedbania w zakresie prac kancelaryjnych i archiwalnych. Stan archiww w tych placwkach uleg pogorszeniu w wyniku przeprowadzonej reorganizacji administracji.

   W zakresie opieki nad archiwami urzdw miast i gmin nawizano wspprac z Urzdem Wojewdzkim w Pocku, ktry udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej. Wsplnie z Urzdem Wojewdzkim przeprowadzono akcj porzdkowania akt prezydiw powiatowych rad narodowych. W wyniku tej akcji okoo 50 mb. akt kat. A przejto do Archiwum, a pozostae akta kat. B o dugotrwaym okresie przechowywania przekazano do archiwum zakadowego Urzdu Wojewdzkiego. Bya to poyteczna akcja. W ramach opracowanego programu poprawy stanu archiww zakadowych podlegych jednostek organizacyjnych przeprowadzono szkolenie sekretarzy urzdw odpowiedzialnych za opracowanie i zabezpieczenie akt. Opracowano instrukta dotyczcy organizacji i prac archiwalnych oraz zainicjowano akcj porzdkowania i brakowania akt. Wizytacj archiww z podlegych jednostek przeprowadzane byy przy wspudziale przedstawiciela Urzdu Wojewdzkiego. Pracownik Archiwum korzysta przy tym ze rodkw lokomocji Urzdu Wojewdzkiego, co przy wizytowaniu odlegych gmin powanie uatwiao i przypieszao prac w tym zakresie. W latach 1976-1980 Archiwum poza wizytacjami (194) przeprowadzio 693 konsultacje. Ilo konsultacji wiadczy o duym zapotrzebowaniu na poradnictwo w zakresie organizowania archiww zakadowych oraz opracowywania w nich akt. Prace te prowadzia w zasadzie dyrektor Archiwum mgr Czesawa Gska. Zreszt wikszo prac organizacyjno-inspekcyjnych przy wczesnej obsadzie kadrowej naleaa do obowizkw dyrektora. Sytuacja ta uniemoliwiaa czste wizytacje, co w przyszoci ujemnie mogo wpyn na narastajcy zasb.

   Kwestia ta wymagaa niezwocznego zaatwienia, tj. zatrudnienia przynajmniej jednego pracownika z wyszym wyksztaceniem.

Wizytacje wikszych zakadw pracy przeprowadza dyrektor Archiwum, mniejszych pracownicy.

   Szkolenie personelu archiww zakadowych przeprowadzao si w ramach konsultacji i wizytacji oraz w Archiwum w miar napywu zgosze. Punkt konsultacyjny dla uczestnikw "kursu poznaskiego" znajdowa si przy Wojewdzkim Archiwum Pastwowym w Warszawie (dalej: WAP). Wnioski na wybrakowanie akt rozpatrywa dyrektor jako czonek WKOMA (Wojewdzka Komisja Oceny Materiaw Archiwalnych) przy WAP w Warszawie. On te wydawa zezwolenia na zniszczenie wybrakowanych kat. Z punktu formalnego, kwestia ta budzia zastrzeenia, jednak z praktycznego punktu widzenia byo to racjonalne wyjcie w wczesnej sytuacji kadrowej Archiwum.

   Zasb Wojewdzkiego Archiwum Pastwowego stanowio 722 zespow archiwalnych liczcych ok. 113 000 j.a., tj. ok. 1415 mb akt /stan na dzie 31.12.1982 r./. Na zasb ten skaday si:

a)ocalae akta z zasobu byego Archiwum Pastwowego w Pocku dziaajcego w okresie midzywojennym. Archiwum to funkcjonowao od czerwca 1919 r., do 1939 r., ewakuowane w czasie wojny przez okupanta do Krlewca, tylko w iloci ok. 30% wrcio po wojnie do Pocka, do powoanego tu w 1950 r., Archiwum Pastwowego bdcego Oddziaem Terenowym Archiwum Pastwowego m.st. Warszawy i Wojewdztwa Warszawskiego;
b)ocalae akta z zasobu byego Archiwum Miejskiego w Pocku, sigajcego swoj genez, co najmniej XIV wieku, a wcielonego do w/w Oddziau Terenowego w Pocku w 1952 roku;
c) zasb byego Powiatowego Archiwum Pastwowego w czycy dziaajcego w okresie powojennym i zniesionego w 1976 roku.

W zbiorach tematycznie wyrniay si niej wymienione grupy aktowe:

1) Akta miast - m.in. Pocka z lata 1808-1856, Gostynina, Gbina z lat 1812-1950, Wyszogrodu z lat 1862-1950, Sierpca, Racia z lat 1883-1950, czycy z lat 1806-1950, Ozorkowa, Pitku, Parzczewa. W najwikszym z w/w zespow, tj. w archiwaliach miejskich Pocka z XIX wieku znajduj si liczne odpisy przywilejw nadawane miastu przez panujcych oraz akta cechowe, zesp liczy wtedy przeszo 30 ty. j.a.. Inne zespoy miejskie, aczkolwiek skromniejsze liczbowo, stanowi take interesujc ilustracj caoksztatu ycia mniejszych orodkw miejskich np. Gbina i czycy w okresie zaborw i w okresie odzyskania niepodlegoci.

2) Akta wadz i urzdw wojewdztwa, a nastpnie guberni pockiej z lat 1816-1914. Grup tworzyo kilka duych zespow na czele z Komisj Wojewdzk Pock, Rzdem Gubernialnym Pockim, Kancelari Gubernatora Pockiego, Pock Izb Skarbow, Zarzdami andarmerii oraz dziesitki innych drobniejszych zespow dajcych obraz ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego Mazowsza Pockiego w XIX wieku i pocz. XX w.

3) Akta notarialne z lat 1808-1950, na ktre skaday si kancelarie pisarzy aktowych i notariuszy z powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, czyckiego i poddbiskiego.

4) Akta stanu cywilnego rnych wyzna z lat 1808-1882 z powiatu pockiego, sierpeckiego i gostyniskiego, przeszo 9000 ksig. W aktach niektrych parafii wystpuj sumariusze sporzdzone, co prawda w drugiej poowie XIX wieku, lecz zawierajce dane sigajce kilku wiekw wstecz - np. w sumariuszu parafii Pock figuruj wpisy o urodzonych, zmarych poczwszy od 1585 r.

5) Akta stanu cywilnego wadz szkolnych i nieliczne zespoy szk od pocztkw XIX wieku do 1969 r. wrd nich pierwszoplanowe miejsce zajmowaa spucizna aktowa Naczelnika Pockiej Dyrekcji Naukowej z lat 1864-1914, Pockiego Inspektora Szkolnego z lat 1917-1939, Gimnazjum Mskiego w Pocku z lat 1819-1914, XIX-wiecznego Gimnazjum eskiego w Pocku, Szkoy Muzycznej Ludowego Instytutu Muzycznego w Pocku z okresu powojennego, niektrych szk czyckich.

6) Akta wadz terenowych i urzdw administracji pastwowej z okresu PRL, tj. starostw powiatowych i powiatowych rada narodowych z lat 1945-1950, prezydiw powiatowych rad narodowych i urzdw powiatowych, akta gmin z powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, czyckiego i poddbiskiego.

7) Akta organizacji, zwizkw i stowarzysze, na ktre skaday si drobne zespoy z XIX i XX wieku. Liczebniejsze byy akta trzech Komend Powiatowych Powszechnej Organizacji "Suba Polsce" w Pocku, Sierpcu i Gostyninie z lat 1948-1955.

Oprcz podstawowych funkcji, tj. gromadzenia i opracowywania zasobu Wojewdzkie Archiwum Pastwowe w Pocku realizowao inne, rozliczne przypisane jego kompetencji zadania, tj.:

a) udostpniao zasb we wasnej pracowni naukowej, a take poprzez zaatwianie wszelkiego typu kwerend dla odbiorcw krajowych i zagranicznych, urzdowych i prywatnych udostpniao rocznie do 3 000 j.a. w pracowni naukowej i zaatwio przeszo 300 kwerend;

b) realizowao prace zwizane z opiek nad narastajcym zasobem archiwalnym, tj. opiniowao dla zakadw pracy wojewdztwa pockiego normatywy kancelaryjne i archiwalne, wydawao zezwolenia na niszczenie akt nieposiadajcych wartoci historycznej, kontrolowao archiwa zakadowe, udzielao licznych porad dot. funkcjonowania tyche 170-200 konsultacji rocznie;

c) prowadzio prace naukowo-badawcze i popularyzowao zasb poprzez publikacj rde i artykuw informacyjnych o zasobie m.in. cykl artykuw w Notatkach Pockich pt. "rda Pockie" autorstwa Czesawy Gski, udostpniao materiay dla wystaw i pokazw, dla przykadowych izb muzealnych, organizowao lekcje archiwalne dla kek historycznych itp.

   W dniu 15 padziernika 1981 r. zgodnie z decyzj Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych zostaa przeprowadzona w Archiww Pastwowym w Pocku wizytacja. Przeprowadzili j doc. Mieczysaw Bandurka WAP w odzi oraz mgr Edward May - starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym NDAP. Wizytacja obja realizacje zada statutowych zwizanych z narastajcym zasobem, jego ewidencj, naukowe opracowanie zasobu i jego wykorzystywanie oraz sprawy kadrowe i organizacj pracy za lata 1976-1980.

   Kontrola potwierdzia, e organizatorem pracy w Archiwum by bezporednio dyrektor, ktry ze wzgldw obiektywnych zmuszony by osobicie ukierunkowywa prac kadego pracownika. Na przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywano ju wczeniej wskazane, trwajce od pocztku utworzenia Wojewdzkiego Archiwum w Pocku (WAP) trudnoci kadrowe wynikajce z braku w Archiwum pracownikw o fachowym przygotowaniu w zakresie archiwistyki lub z wyszym wyksztaceniem humanistycznym.

Jest oczywiste, e taki stan rzeczy rzutowa na organizacj pracy i znacznie j utrudnia.

   W 1984 r. w skutek wejcia w ycie nowej ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z nazwy Archiwum (jak i pozostaych archiww pastwowych) wykrelono przymiotnik "Wojewdzkie". W myl art. 28 w/w ustawy z 1983 r. archiwa, a tym samym Archiwum Pastwowe w Pocku przypisano nastpujce zadania: ksztatowanie pastwowego zasobu archiwalnego, kontrol postpowania z materiaami w archiwach zakadowych, przechowywanie, ewidencjonowanie i udostpnianie materiaw archiwalnych, prowadzenie prac naukowych, popularyzacja wiedzy o materiaach archiwalnych, wydawanie uwierzytelnionych odpisw i reprodukcji z przechowywanych akt.

   W 1986 r. w Archiwum Pastwowym w Pocku wprowadzono nowy statut. Zgodnie z nim na czele Archiwum sta dyrektor, ktrego powoywa i odwoywa Naczelny Dyrektor Archiww Pastwowych. Przed ktrym te by odpowiedzialny za caoksztat dziaalnoci Archiwum. Do zakresu obowizkw dyrektora Archiwum naleao w szczeglnoci:

1)oglne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,

2) oglny nadzr nad zasobem i majtkiem Archiwum,

3) reprezentowanie Archiwum na zewntrz,

4) przedkadanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiww Pastwowych planw rzeczowych i finansowych oraz sprawozda i wnioskw dotyczcych ich realizacji,

5) zatwierdzenie wydatkw budetowych w ramach planw finansowych,

6) wydawanie decyzji w sprawach dotyczcych dziaalnoci Archiwum oraz przewidzianych odrbnymi przepisami,

7) bezporednie kierowanie personelem,

8) czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracownikw,

9) wydawanie zarzdze wewntrznych, regulaminw i instrukcji,

10) kierowanie realizacj zada obronnych w zakresie przewidzianym odrbnymi przepisami[1].

   Poza dyrektorem statut przewidywa te pracownikw dziaalnoci podstawowej oraz pracownikw naukowo-badawczych. Na czele komrki organizacyjnej sta kierownik, ktry wedle 9 w/w statutu ponosi odpowiedzialno za caoksztat dziaalnoci. On te okrela zakres czynnoci podlegych mu pracownikw.

Zadania Archiwum Pastwowego w Pocku, okrela natomiast 6 wspominanego statutu, a mianowicie:

 • ksztatowanie i nadzr nad pastwowym zasobem archiwalnym, tj. ustalanie dla swojego terenu wykazu jednostek organizacyjnych, w ktrych tworzono i prowadzono archiwa zakadowe, opiniowanie normatyww kancelaryjnych i archiwalnych, wizytowanie archiww zakadowych i wydawanie zalece pokontrolnych, wydawanie zezwole na brakownie dokumentacji niearchiwalnej i dokonywanie ekspertyz, udzielanie wszelkich porad i konsultacji w zakresie funkcjonowania archiww zakadowych, organizowanie szkole dla prowadzcych archiwa zakadowe;


 • przejmowanie i zabezpieczanie materiaw archiwalnych, tj. przejmowanie z jednostek organizacyjnych, tworzcych materiay archiwalne dokumentacji skadajcej si na wymienione materiay, zabezpieczanie jej w swoich magazynach, zapewniajc archiwaliom naleyt ochron i konserwacj;


 • ewidencjonowanie i opracowanie materiaw archiwalnych, tj. Archiwum miao opracowywa materiay archiwalne poprzez ich segregacj, inwentaryzacj i systematyzacj, prowadzenie ewidencji tyche materiaw w postaci spisu zespow, ksigi nabytkw i ubytkw, inwentarzy ksikowych i kartkowych, kartoteki zespow, itp.


 • udostpnianie materiaw archiwalnych w pracowni naukowej;


 • prowadzenie dziaalnoci naukowej i wydawniczej, tj. prowadzenie prac naukowych w zakresie archiwistyki poprzez badania indywidualne i zespoowe, opracowywanie ekspertyz, uczestniczenie w zebraniach naukowych, przygotowywanie wydawnictw w zakresie rde, archiwalnych pomocy informacyjno-ewidencyjnych, wspdziaanie z instytucjami naukowymi itp.;


 • prowadzenie dziaalnoci informacyjnej i popularyzacyjnej o materiaach archiwalnych i archiwach, tj. opracowywanie informatorw o materiaach archiwalnych, artykuw popularyzujcych zasb pod ktem jego przydatnoci do wszelkiego typu bada wrd spoeczestwa, a zwaszcza badaczy regionalistw. Organizowanie wystaw i pokazw materiaw archiwalnych, upowszechnianie wiedzy o materiaach archiwalnych za porednictwem rodkw masowego przekazu. wsppracowanie z wszelkiego typu przyzakadowymi muzeami i izbami historii zakadw, przygotowywanie kwerend tematycznych;


 • prowadzenie rejestru niepastwowego zasobu archiwalnego;


 • wydawania uwierzytelnionych wypisw, odpisw, wycigw oraz zawiadcze z przechowywanych materiaw archiwalnych.


 • Zasb Archiwum Pastwowego w Pocku w 1986 r. zgodnie z w/w statutem organizacyjnym stanowiy materiay archiwalne wchodzce w skad pastwowego zasobu archiwalnego:

  a) zgromadzone do dnia 31.01.1976 r. w byym Oddziale Terenowym w Pocku i byym Powiatowym Archiwum Pastwowym w czycy,

  b) powstae lub powstajce na terenie dziaania AP, przejmowane przez AP po 31.01.1976 r. od wadz, urzdw, instytucji, organizacji i osb prywatnych.

     W skad zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku wchodziy rwnie materiay archiwalne niepastwowego zasobu archiwalnego przyjmowane na podstawie art. 9, 10, 11 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  W skad Archiwum Pastwowego w Pocku wchodziy:

  1) Oddzia materiaw archiwalnych,
  2) Pracownia naukowa z bibliotek
  3) Stanowisko pracy ds. administracyjnych i obsugi kancelaryjnej
  4) Magazyn materiaw archiwalnych znajdujcy si poza siedzib AP, tj. w czycy, noszcy nazw Ekspozytury.

     Sytuacja ta trwaa do 1991 r., kiedy zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji Archiwum Pastwowego w Pocku, Archiwum znw stao si Oddziaem Archiwum Pastwowego m. st. Warszawy. Kierownictwo nad Oddziaem obja dr Anna Maria Stogowska.

     15 czerwca 1992 r. w obecnoci Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych odbyo si oficjalne otwarcie nowej siedziby. W midzyczasie zasb archiwalny zosta przeniesiony do odrestaurowanego XIX wiecznego spichlerza, gdzie Archiwum ma sw siedzib do dnia dzisiejszego.

     Moc zarzdzenia nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych z dnia l wrzenia 1994 r.zostay zlikwidowane oddziay zamiejscowe Archiwum Pastwowego m.st. Warszawy w Pocku, czycy i Kutnie. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 1994 r., utworzono Archiwum Pastwowe w Pocku z dwoma oddziaami zamiejscowymi: w Kutnie i czycy.

  W 1995 r. w Archiwum Pastwowym w Pocku zosta wprowadzono nowy statut. Zgodnie z nim na czele Archiwum sta dyrektor, ktrego powoywa i odwoywa Naczelny Dyrektor Archiww Pastwowych, przed ktrym te by odpowiedzialny za caoksztat dziaalnoci Archiwum. Funkcj t powierzy w dniu 31 sierpnia 1994 r. Pani dr Annie Marii Stogowskiej. Do zakresu obowizkw dyrektora Archiwum naleao w szczeglnoci:

  1) oglne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  2) oglny nadzr nad zasobem i majtkiem Archiwum,
  3) reprezentowanie Archiwum na zewntrz,
  4) przedkadanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiww Pastwowych planw rzeczowych i finansowych oraz sprawozda i wnioskw dotyczcych ich realizacji,
  5) dokonywanie wydatkw budetowych w ramach planw finansowych,
  6) wydawanie decyzji w sprawach dotyczcych dziaalnoci Archiwum oraz przewidzianych odrbnymi przepisami,
  7) tworzenie oddziaw miejscowych (w centrali) Archiwum,
  8) czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracownikw,
  9) wydawanie zarzdze wewntrznych, regulaminw i instrukcji,
  10) kierowanie realizacj zada obronnych w zakresie przewidzianym odrbnymi przepisami[1].

     Poza dyrektorem statut przewidywa te pracownikw dziaalnoci podstawowej, do ktrych miay zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. o pracownikach urzdw pastwowych oraz pracownikw naukowych, do ktrych miay zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Na czele komrki organizacyjnej sta kierownik, ktry wedle 9 w/w statutu ponosi odpowiedzialno za caoksztat dziaalnoci podlegej komrki. On te okrela zakres czynnoci podlegych pracownikw. Z dokumentacji organizacyjnej Archiwum wynika, e zosta powoany jedynie kierownik Oddziau II. Z planw pracy ww. pracownikw sporzdzanych na rok 1996, 1997 wynika, e zadania Oddziau I i Oddziau II byy realizowane przez wszystkich pracownikw merytorycznych. Nie powoano kierownika Oddziau I, poniewa zbyt maa ilo pracownikw merytorycznych, w tym dwch ze rednim wyksztaceniem i trzech z wyszym (w tym jeden staysta) nie speniao warunkw na powierzenie funkcji kierownika. W pimie z dnia 15 wrzenia 1997 r. skierowanym do Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych dyrektor opisujc obsad personaln, zwracaa uwag na brak pracownikw administracji i konieczno powierzenia tych prac pracownikom merytorycznym oraz brak pracownikw merytorycznych z duym staem pracy, co wpywao na wypenienie zada statutowych placwki.

  Zadania Archiwum Pastwowego w Pocku, okrela natomiast 5 wspominanego statutu, a mianowicie:

 • ksztatowanie pastwowego zasobu archiwalnego i nadzr nad nim, tj. prowadzenie wykazu pastwowych jednostek organizacyjnych wytwarzajcych materiay archiwalne, kontrola archiww zakadowych, wydawanie zalece pokontrolnych oraz sprawdzenie ich wykonania (lustracja), przeprowadzanie ekspertyz dokumentacji niearchiwalnej oraz wydawanie zezwole na przekazywanie jej na makulatur, uzgadnianie przepisw kancelaryjnych i archiwalnych, udzielanie wskazwek organizacyjnych i metodycznych oraz instruktaowych dla personelu archiww zakadowych, szkolenie personelu archiww zakadowych;


 • przejmowanie i zabezpieczanie materiaw archiwalnych, tj. wsppraca z archiwami zakadowymi w celu odpowiedniego przygotowania i systematycznego przekazania archiwaliw, ochrona zasobu archiwalnego, profilaktyka i konserwacja materiaw archiwalnych, mikrofilmowanie zabezpieczajce;


 • ewidencjonowanie i opracowanie materiaw archiwalnych, tj. Archiwum miao prowadzi ewidencj materiaw archiwalnych, opracowywanie zasobu archiwalnego, oraz archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych. (Z wykazu zespow /zbiorw/ akt przechowywanych w Archiwum (wedug stanu na dzie 31 sierpnia 1997 r.) wynika, e zasb obejmowa ogem 1007 zespow, co stanowio 151.611 j.a., tj. 1.923,43 mb);


 • udostpnianie materiaw archiwalnych, tj. udzielanie informacji o zasobie i udostpnianie pomocy ewidencyjno-informacyjnych, udostpnianie materiaw archiwalnych w Pracowni Naukowej, wypoyczanie archiwaliw i udzia w wymianie midzyarchiwalnej, wydawanie uwierzytelnionych odpisw, wypisw, wycigw i reprodukcji przechowywanych materiaw, a take zawiadcze na podstawie tych materiaw;


 • prowadzenie dziaalnoci naukowej i wydawniczej, tj. podejmowanie i prowadzenie indywidualnych oraz zespoowych bada w zakresie archiwistyki i dyscyplin pokrewnych, organizowanie zebra, konferencji naukowych, itp., opracowanie ekspertyz i opinii naukowych, przygotowywanie wydawnictw rdowych oraz publikacji naukowych z archiwistyki i historii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uzyskiwanie stopni naukowych, szkolenia specjalistyczne;


 • prowadzenie dziaalnoci informacyjnej i popularyzacyjnej o materiaach archiwalnych i archiwach, tj. opracowywanie materiaw informacyjnych oraz wsppraca z COIA (Centralny Orodek Informacji Archiwalnej) i orodkami informacji naukowej, organizowanie wystaw i pokazw, upowszechnianie wiedzy o archiwach poprze organizowanie spotka i udzielanie informacji rodkami masowego przekazu, wsppraca ze Stowarzyszeniem Archiwistw Polskich, Polskim Towarzystwem Historycznym i stowarzyszeniami regionalnymi;


 • prowadzenie rejestru niepastwowego zasobu archiwalnego;


 • wydawania uwierzytelnionych wypisw, odpisw, wycigw oraz zawiadcze z przechowywanych materiaw archiwalnych.


 •    Wedug 7 Statutu z 1995 r. zasb Archiwum stanowiy materiay archiwalne powstae w wyniku dziaalnoci organw wadzy i administracji pastwowej oraz innych pastwowych jednostek organizacyjnych z terenu wojewdztwa pockiego oraz jego zasb historyczny. W skad zasobu Archiwum wchodz rwnie materiay archiwalne niepastwowego zasobu archiwalnego przejte przez Archiwum z chwil ustania dziaalnoci jednostek organizacyjnych (takich jak: partie polityczne, organizacje polityczne, spdzielcze, spoeczne, kocioy i zwizki wyznaniowe i inne) oraz materiay archiwalne, majce znaczenie dla zasobu pastwowego.

     W dniu 18 listopada 1996 r. zarzdzeniem nr 1 Dyrektora Archiwum wprowadzono nowy regulamin pracy obowizujcy w Archiwum Pastwowym w Pocku, w Oddziaach Kutnie i w czycy. Zosta on opracowany zgodnie z obowizujcymi przepisami normatywnymi i precyzowa m.in. obowizki zakadu pracy, obowizki poszczeglnych pracownikw, czas pracy, postanowienia porzdkowe, urlopy, wynagrodzenia za prac, warunki BHP, nagrody i wyrnienia, kary za naruszenie porzdku i dyscypliny pracy. Z regulaminem zapoznawano kadego nowo przyjmowanego pracownika archiwum.

     Ostatnia reforma administracyjna z 1999 r. nie zmienia statusu, ani zasigu terytorialnego dziaania AP Pock, mimo e Pock znalaz si w wojewdztwie mazowieckim. Nadal Archiwum byo jednostk samodzieln z dwoma zamiejscowymi Oddziaami w Kutnie i w czycy, podlega bezporednio Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych w Warszawie. Zasig dziaania nie uleg zmianie i nadal obejmowa obszar obejmujcy na terenie woj. mazowieckiego: m. Pock, wszystkie gminy wchodzce w skad powiatw gostyniskiego, pockiego i sierpeckiego, gmin Czerwisk n/Wis (pow. poski), Iw (powiat sochaczewski). Na terenie woj. dzkiego obszar obejmujcy: wszystkie gminy wchodzce w skad powiatu kutnowskiego, m. czyca i gminy Daszyna, Gra w. Magorzaty, czyca, Pitek i Witonia.

  Wielkie zasugi dla funkcjonowania tej placwki pooyy: mgr Czesawa Gska - wieloletni kierownik Oddziau Terenowego, autor wikszoci inwentarzy i licznych publikacji i dr Anna Maria Stogowska - dyrektor AP Pock do 2001 r. Obecnie dyrektorem Archiwum jest mgr Leszek Franciszkiewicz. Z dniem 1 lipca 2003 roku funkcj zastpcy dyrektora peni mgr Krystyna Baka.

  Archiwum Rodzinne

  BIULETYN INF. PUB.

  ePUAP

  GALERIA

    

  zobacz wicej...

  Wifi

  W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

  KONTAKT

  Archiwum Pastwowe
  w Pocku
  ul. Kazimierza
  Wielkiego 9b
  09-400 Pock
  tel.: 24-266-29-10
  fax: 24-266-29-11
  adres e-mail:
  sekretariat@plock.ap.gov.pl

  STATYSTYKI

  Osb on-line: 2

  Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019