ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

HISTORIA ODDZIAU W KUTNIE

drukuj

ARCHIWUM PASTWOWE W POCKU - ODDZIA W KUTNIE


11 padziernika 1993 roku miaa miejsce znaczca dla miasta uroczysto otwarcia Archiwum Pastwowego miasta stoecznego Warszawy Oddzia w Kutnie. Sukcesem uwieczone zostay kilkuletnie starania wadz miasta o stworzenie placwki, ktra gromadzi archiwalia miasta Kutna i dawnego powiatu kutnowskiego.

Na uwag zasuguje fakt, e w Kutnie na pocztku lat 50-tych istniao archiwum pastwowe, ktre byo niestety tylko epizodem w dziejach miasta. Zorganizowane w 1951 r., przez Archiwum Pastwowe w odzi, w ramach tworzenia sieci archiww powiatowych, borykao si z powanymi trudnociami lokalowymi i personalnymi. Lokal wczesnego archiwum mieszczcy si przy ul. Gogowieckiej 10 (obecnie M. Curie-Skodowskiej) posiada powierzchni zaledwie 20 m2, by zawilgocony i w efekcie nie spenia podstawowych standardw. Starania kierownika archiwum Jadwigi Jawidzyk o zdobycie nowego lokalu zakoczyy si niepowodzeniem. Tote wkrtce, bo jeszcze w 1951 r., placwka ta zostaa zlikwidowana podobnie jak kilka innych archiww w wojewdztwie dzkim.

Rne byy losy archiwaliw kutnowskich, ktre trafiy do archiww w odzi i czycy, a w latach 70. zostay przewiezione do owicza, gdzie pozostaway do wrzenia 1993 roku. Tak wic od 1952 r., region kutnowski nie posiada wasnego archiwum, co powodowao rozproszenie zasobu i wynikajce z tego trudnoci w korzystaniu z niego. Sytuacja ta rzutuje na dzisiejsz struktur zasobu, w ktrej brak np. akt metrykalnych pozostajcych nadal w Archiwum Pastwowym w odzi.

W poowie lat 80. w krgu Towarzystwa Przyjaci Ziemi Kutnowskiej dostrzeono potrzeb utworzenia w Kutnie archiwum pastwowego. Przychylny odzew u wadz miasta idea ta znalaza w 1989 roku, kiedy prezydent miasta - mgr in. Henryk Markowicz - wystosowa pierwsze pismo do Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych, prof. Mariana Wojciechowskiego z prob o wydanie opinii na temat moliwoci utworzenia w Kutnie placwki archiwum pastwowego. Potrzeb jego utworzenia motywowa szybkim rozwojem miasta i duym zainteresowaniem pracami badawczymi nad przeszoci regionu. Po zmianie wadz lokalnych w 1990 roku nie zaniechano dziaa w tym kierunku. W 1991 roku Zarzd Miasta podj decyzj przekazania na ten cel czci budynku przy ul. Wilczej 5, mieszczcego obek miejski o powierzchni 250 m2. Jednoczenie Zarzd Miasta zobowiza si do pomocy finansowej i organizacyjnej w dziale organizowania archiwum w Kutnie. Propozycja ta zostaa przedstawiona Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych przez prezydenta miasta, Jerzego Ceranowskiego, pismem z dnia 25.10.1991 roku i niewtpliwie zapocztkowaa dalszy pomylny rozwj wydarze.

Wszystkie sprawy techniczne i organizacyjno-prawne powierzone zostay Archiwum Pastwowemu m.st. Warszawy, ktre posiadao bardzo bogate dowiadczenia w dziedzinie organizowania archiww na Mazowszu. Pierwszym kierownikiem organizowanej placwki zosta Artur Krajewski.

Ze strony NDAP opiek nad tworzeniem archiwum sprawowa Naczelnik Wydziau Administracyjno-Gospodarczego mgr Marek Borowski. Jeszcze w 1991 roku przystpiono do pierwszych wizji lokalnych i konkretnych rozmw. obek miejski okaza si niezbyt fortunnym miejscem na lokalizacj archiwum ze wzgldu na ma wytrzymao stropw i co waniejsze - dobro dzieci, ktre straciyby w ten sposb adne locum. Z tego powodu przystpiono do poszukiwa innego obiektu. Ostatecznie zdecydowano si na budynek po spdzielni produkcyjnej \"Urania\" mieszczcy si przy ul. Zamkowej 4. O jego wyborze zdecydowaa dogodna lokalizacji prawie w centrum miasta, znaczna powierzchnia - 579 m2 i moliwoci przystosowania go do potrzeb archiwum. Konieczny by jednak kapitalny remont budynku, polegajcy m.in.: na: wzmocnieniu stropw, wymianie caej instalacji elektrycznej i grzewczej, wymianie okien i inne. Zarzd Miasta Kutna zdecydowa, e koszty remontu zostan pokryte przez kas miejsk. By to konieczny krok do prowadzenia dalszych prac, kwestia sfinansowania przedsiwzicia moga zniweczy wszystkie wczeniejsze dziaania. Umow z dnia 14.09.1992 roku wadze miasta przekazay dla potrzeb organizujcego si archiwum w nieodpatne uyczenie budynek przy ul. Zamkowej 4.

W efekcie tych dziaa Naczelny Dyrektor Archiww Pastwowych, prof. Jerzy Skowronek zarzdzeniem z dnia 31.03.1993 roku powoa do ycia Archiwum Pastwowe m.st. Warszawy Oddzia w Kutnie. Jednostka w tej strukturze pozostawaa do 1994, kiedy to po utworzeniu Archiwum Pastwowego w Pocku staa si jego oddziaem. Kierownikiem oddziau od 1993 roku jest Jolanta Leniewska. Zasb archiwum na pocztku jego dziaalnoci tworzyy akta przejte w 1993 r z AP m.st. Warszawy Oddzia w owiczu. Zasb obejmowa 117 zespow archiwalnych o rozmiarach 192 mb. 12 890 j.a. z lat 1795-1973.

Wielko zasobu na koniec 2004 roku to 247 zespow , na ktre skadaj si 36 810 jednostek archiwalnych o metrau 475,93 mb. z lat 1766-2002.

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2018