ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

Plan pracy Pracowni Naukowej AP Pock w 2013 r.

Czas zwyky z wyjtkiem okresu wakacyjnego:
poniedziaek, wtorek, czwartek i pitek - w godz. od 9.00 do 15.00,
roda - w godz. od 9.00 do 17.30

(w przypadku Oddziau w Kutnie i w czycy po wczeniejszym uzgodnieniu)

Okres wakacyjny:
lipiec - codziennie w godz. od 9.00 do 15.00,
sierpie - pracownia nieczynna


Czas skrcony: 29 marca (pitek) oraz 24 i 31 grudnia (wtorek) od 9.00 do 12.00

Zamknita:
- 1 kwietnia (poniedziaek),
- 1-3 maja (roda-pitek),
- 30-31 maja (czwartek-pitek),
- 15 sierpnia (czwartek),
- 1 listopada (pitek),
- 25-26 grudnia (roda-czwartek)

UDOSTPNIANIE AKT

Materiay archiwalne udostpnia si po upywie 30 lat od chwili ich wytworzenia, o ile nie narusza to przepisw prawa. W razie potrzeby wczeniejszego dostpu do akt wymagane jest od uytkownika przedoenie umotywowanego wniosku. Archiwum udostpnia materiay archiwalne w formie bezporedniej - umoliwiajc zainteresowanym zapoznanie si z oryginaami dokumentw w pracowni naukowej oraz w formie poredniej - przekazujc informacje zawarte w aktach w postaci pisemnej odpowiedzi lub reprodukcji dokumentu - na wniosek zainteresowanego. Udostpnienie archiwaliw do wgldu w pracowni naukowej jest bezpatne. Inne formy udostpniania zwizane z wyszukiwaniem archiwaliw, opracowaniem informacji przez pracownikw lub sporzdzaniem reprodukcji stanowi usug odpatn.

Osoba przystpujca do korzystania z materiaw archiwalnych w pracowni naukowej skada Zgoszenie uytkownika zasobu archiwalnego zawierajce m.in. dane uytkownika i wykaz zespow (zbiorw) archiwalnych objtych zgoszeniem. W odniesieniu do archiwaliw o dostpnoci prawnie ograniczonej wymagane jest rwnie udowodnienie uprawnie do zapoznania si z ich treci albo przedoenie formalnego penomocnictwa osoby uprawnionej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum moe odmwi udostpnienia akt.

Udostpnia si wycznie archiwalia zewidencjonowane, tzn. wyposaone w pomoce ewidencyjno-informacyjne. W przypadku, gdy archiwalia s zmikrofilmowane lub zdigitalizowane, nie udostpnia si oryginaw. Materiay archiwalne lub ich reprodukcje udostpnia si na podstawie wypenionego czytelnie zamwienia (rewersu). Informacje o archiwaliach niezbdne do zoenia zamwienia wyszukiwane s przez uytkownika zasobu samodzielnie.

Udostpnione materiay archiwalne, za zgod dyrektora, mog by odpatnie reprodukowane w postaci kserokopii, skanw i fotografii wg obowizujcego w Archiwum cennika usug archiwalnych.

Udostpnione materiay archiwalne mog by samodzielnie kopiowane wasnym sprztem przez uytkownika. Warunkiem dopuszczenia do samodzielnego kopiowania jednostek archiwalnych wasnym sprztem jest uycie przez uytkownika urzdze i technik nieinwazyjnych dla archiwaliw (fotografia cyfrowa wykonywana bez dodatkowego owietlenia). Samodzielnie wykonane kopie mog by wykorzystane przez uytkownika zasobu wycznie na potrzeby wasnej pracy badawczej, z wykluczeniem prawa do publikacji. Samodzielnie wykonane kopie nie mog by wykorzystane przez uytkownika zasobu w sposb sprzeczny z obowizujcymi przepisami prawa, w tym z ochron danych osobowych i dbr osobistych. Kopiowaniu wasnym sprztem nie podlegaj: jednostki archiwalne zdigitalizowane i zmikrofilmowane (dopuszcza si fotografowanie obrazu z czytnika mikrofilmw oraz ekranu komputerowego) oraz jednostki archiwalne w zym stanie fizycznym.

Na pisemny wniosek zainteresowanego Archiwum moe czasowo sprowadzi do wasnej pracowni naukowej reprodukcje archiwaliw przechowywanych w innych archiwach. Koszt przesyki w obie strony ponosi zamawiajcy.

Wykorzystanie w publikacjach reprodukcji z zasobu Archiwum powinno zosta odnotowane poprzez umieszczenie informacji o miejscu przechowywania, nazwie zespou i sygnaturze akt. Podobne procedury obowizuj przy powoywaniu si na wykorzystane archiwalia.

Regulamin korzystania z materiaw archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Pastwowego w Pocku

Formularz wniosku o wczeniejsze udostpnienie materiaw archiwlanych

Formularz zgoszenia uytkownika zasobu

Formularz zamwienia (rewersu)

Lista zespow przechowywanych w lokalu przy ul. 1 Maja 1 b w Pocku

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019