ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

AKTUALNOCI SPAPP

Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku zaprasza do udziau w nastpujcych szkoleniach:
listopad/grudzie 2013

1) Ochrona informacji niejawnych - funkcje kancelarii tajnych.
- I edycja: 17 padziernik 2013 r.
- II edycja: 12 listopad 2013 r.

2) Ochrona dokumentacji i profilaktyka konserwatorska.
- I edycja: 24 padziernika 2013 r.
- II edycja: 5 grudzie 2013 r.

3) Normatywy kancelaryjno-archiwalne tworzenie i stosowanie.
- I edycja: 21 listopad 2013 r.
- II edycja: 3 grudzie 2013 r.

4. Procedury przekazywania dokumentacji do archiwum zakadowego i archiwum pastwowego.
- I edycja: 7 listopad 2013 r.

Miejsce szkole:Miejsce szkole: siedziba Archiwum Pastwowego w Pocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b (spichlerz wschodni) w Pocku.

Czas trwania:Czas trwania: zajcia trwaj 7 godzin lekcyjnych w godz. od 9.00 do 15.00

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe: szkolenie skada si z zaj teoretycznych i praktycznych warsztatw. Wykadowcami na szkoleniach s dowiadczeni pracownicy Archiwum Pastwowego w Pocku oraz czonkowie Stowarzyszenia. Uczestnicy szkolenia otrzymaj certyfikaty. Organizator zapewnia materiay szkoleniowe.

Koszt Szkolenia:Koszt szkolenia: 200,00 PLN (wpata najpniej dzie przed rozpoczciem szkolenia). W przypadku zgoszenia z jednej placwki wicej ni jednego uczestnika: 170,00 PLN.

Termin nadsyania zgosze:Termin nadsyania zgosze: najpniej 5 dni przed rozpoczciem szkolenia (w przypadku pierwszej edycji szkolenia z zakresu Ochrony informacji niejawnej 3 dni).

W przypadku zbyt maej liczby chtnych organizator zastrzega sobie prawo do odwoania szkolenia.

Pobierz kart zgoszeniow

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY
listopad/grudzie 2013

Miejsce kursu: siedziba Archiwum Pastwowego w Pocku, spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 9b w Pocku

Czas trwania: zajcia teoretyczne i praktyczne odbywa si bd w poniedziaki i rody od 4 listopada do 9 grudnia w godz. od 11.00 do 14.00, tj. 4 godziny lekcyjne. W dniu 11 grudnia w godzinach od 11.00 do 12.00 odbdzie si egzamin.

Informacje dodatkowe: kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych, po 20 h wykadw i zaj praktycznych. Te ostatnie obejmuj praktyczne przygotowanie do prowadzenia kancelarii i archiwum zakadowego z porzdkowaniem materiaw archiwalnych z zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku. Wykadowcami na kursie s dowiadczeni pracownicy AP Pock. Kurs koczy si egzaminem ustnym, a jego uczestnicy otrzymaj certyfikaty ukoczenia. Koszt uczestnictwa wynosi 800 PLN. W przypadku zgoszenia z jednej pla-cwki wicej ni jednego uczestnika 600 PLN. Na zgoszenia oczekujemy do 25 pa-dziernika br., a na wpaty do 31 padziernika br. .

Pobierz kart zgoszeniow

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY
wrzesie/padziernik 2013

Miejsce kursu: siedziba Archiwum Pastwowego w Pocku, spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 9b w Pocku

Czas trwania: zajcia teoretyczne i praktyczne odbywa si bd w poniedziaki i rody od 16 wrzenia do 16 padziernika w godz. od 11.00 do 14.00, tj. 4 godziny lekcyjne. W dniu 21 padziernika w godzinach od 11.00 do 12.00 odbdzie si egzamin.

Informacje dodatkowe: kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych, po 20 h wykadw i zaj praktycznych. Te ostatnie obejmuj praktyczne przygotowanie do prowadzenia kancelarii i archiwum zakadowego z porzdkowaniem materiaw archiwalnych z zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku. Wykadowcami na kursie s dowiadczeni pracownicy AP Pock. Kurs koczy si egzaminem ustnym, a jego uczestnicy otrzymaj certyfikaty ukoczenia. Koszt uczestnictwa wynosi 800 PLN. W przypadku zgoszenia z jednej placwki wicej ni jednego uczestnika 600 PLN. Na zgoszenia oczekujemy do 10 wrzenia br., a na wpaty do 13 wrzenia br.

Pobierz kart zgoszeniow

Poznaj moje miasto

Wychodzc naprzeciw potrzebom nauczycieli oraz modszych dzieci klas szk podstawowych i tzw. zerwek Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku postanowio przygotowa pomoce edukacyjne, ktre pozwol dzieciom poznawa histori miasta Pocka poprzez ciekaw zabaw. Nauczyciele natomiast otrzymaj dodatkowe narzdzie do pracy pedagogicznej.
Partnerami projektu s Archiwum Pastwowe w Pocku oraz Szkoa Podstawowa nr 21 w Pocku.
Realizacja zadania jest moliwa dziki dofinansowaniu, jakie otrzymalimy z Fundacji Fundusz Grantowy dla Pocka za co serdecznie dzikujemy.

Zarzd
Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY Io

maj/czerwiec 2013

Miejsce kursu: siedziba Archiwum Pastwowego w Pocku, spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 9b w Pocku

Czas trwania: zajcia teoretyczne i praktyczne odbywa si bd w poniedziaki i rody od 13 maja do 12 czerwca w godz. od 11.00 do 14.00, tj. 4 godziny lekcyjne. W dniu 17 czerwca w godzinach od 11.00 do 12.00 odbdzie si egzamin.

Informacje dodatkowe: kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych, po 20 h wykadw i zaj praktycznych. Te ostatnie obejmuj praktyczne przygotowanie do prowadzenia kancelarii i archiwum zakadowego z porzdkowaniem materiaw archiwalnych z zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku. Wykadowcami na kursie s dowiadczeni pracownicy AP Pock. Kurs koczy si egzaminem ustnym, a jego uczestnicy otrzymaj certyfikaty ukoczenia. Koszt uczestnictwa wynosi 800 PLN. W przypadku zgoszenia z jednej placwki wicej ni jednego uczestnika 600 PLN.
Na zgoszenia oczekujemy do 6 maja br., a na wpaty do 10 maja br.

Zaczniki:

Opis i harmonogram konkursu.pdf
Karta zgoszenia.doc

Ogoszenie z dnia 21.01.2013 r.

Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku informuje, e organizuje kurs kancelaryjno-archiwalny I. Zgoszenia prosimy nadsya do 5 lutego br.

Zaczniki:
- Karta zgoszenia 02.2013.doc
- Opis i harmonogram 02.2013.pdf

O G O S Z E N I E z dnia 12.01.2012 r.

Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku uprzejmie informuje, i organizuje kurs kancelaryjno-archiwalny I. Zgoszenia prosimy przesyc do 30 stycznia b.r. Zastrzegamy, i liczba miejsc jest ograniczona.

Zaczniki:
- Karta zgoszenia 03.2012.doc
- Opis i harmonogram 03.2012.pdf

Szanowni Pastwo !

Uprzejmie zapraszamy do udziau w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku, ktre odbdzie si w dniu
13 kwietnia 2011 r. (roda) w Pocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b (siedziba
Archiwum Pastwowego w Pocku). Rozpoczcie obrad o godz. 14.00.

Proponowany porzdek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybr przewodniczcego obrad.
3.Przyjcie porzdku i regulaminu obrad.
4.Przedstawienie i przyjcie sprawozda: finansowego oraz z dziaalnoci za 2010 r.
5.Przedstawienie i przyjcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 r.
6.Wolne wnioski.
7.Zamkniecie obrad.

O G O S Z E N I E

Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku uprzejmie informuje, i organizuje kurs kancelaryjno-archiwalny I. Kurs adresowany jest do archiwistw zakadowych, nie posiadajcych stosownego przeszkolenia.

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych, po 20 h wykadw i zaj praktycznych. Te ostatnie obejmuj praktyczne prowadzenie archiwum zakadowego z porzdkowaniem przykadowych akt oraz materiaw archiwalnych z zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku.

Kurs odbywa si bdzie w siedzibie Archiwum przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b (spichlerz). Rozpoczcie kursu 7 marca 2011 roku o godz. 10.00. Wykadowcami na kursie s dowiadczeni pracownicy AP Pock. Kurs koczy si egzaminem ustnym, a jego uczestnicy otrzymaj certyfikaty jego ukoczenia. Koszt uczestnictwa wynosi 800 PLN.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Na zgoszenia oczekujemy
w terminie do 4 marca br.

P r e z e s
Przemysaw Franciszkiewicz

Zaczniki:
- karta zgoszenia
- harmonogram kursu

Szanowni Pastwo !

Uprzejmie zapraszamy do udziau w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku, ktre odbdzie si w dniu 31 marca 2010 r. (roda) w Pocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b (siedziba Archiwum Pastwowego w Pocku).
Rozpoczcie obrad o godz. 14.00.

Proponowany porzdek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybr przewodniczcego obrad.
3.Przyjcie porzdku i regulaminu obrad.
4.Przedstawienie i przyjcie sprawozda: finansowego oraz z dziaalnoci za 2009 r.
5.Przedstawienie i przyjcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
6.Wolne wnioski.
7.Zamkniecie obrad.

Moje miejsce na ziemi - Edycja 3-cia (2007)

Organizatorzy konkursu:

- Starosta Pocki
- Archiwum Pastwowe w Pocku
- Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

Kolejna, 3-cia edycja konkursu powicona jest tym razem ludziom tworzcym histori naszych maych ojczyzn, w ktrych yjemy - bohaterom dnia dzisiejszego (yjcym) lub odeszym ju, pami o ktrych warto i trzeba utrwali. Istot konkursu jest zebranie relacji o takich postaciach, yjcych lub wywodzcych si z danego terenu. Relacje takie:

- pochodzi mog od osb znajcych takie postacie,
- mog by opracowane na podstawie materiaw archiwalnych, prasy itp.

Szczeglnie premiowane bd prace, uzupenione oryginalnymi fotografiami.

Komitet Organizacyjny Powiatowego Konkursu Moje miejsce na ziemi - bohaterowie naszych maych ojczyzn: Przewodniczcy:
Micha Boszko - Starosta Pocki

Wiceprzewodniczcy: Leszek Franciszkiewicz - Dyrektor Archiwum Pastwowego w Plocku Adam Sierocki - Przewodniczcy Rady Powiatu w Pocku Przemysaw Franciszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

Sekretarze: Magorzata Struzik - Starostwo Powiatowe w Pocku Krystyna Baka - Archiwum Pastwowe w Pocku

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczestnikw pogbianiem wiedzy o historii lokalnej spoecznoci
- utrwalenie przekazu ustnego, mwicego o znaczcych postaciach z regionu
- popularyzacja dziedzictwa historycznego Powiatu Pockiego


II. Organizatorzy konkursu:
- Starosta Pocki
- Archiwum Pastwowe w Pocku
- Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku


III. Tematyka konkursu:
- biografia postaci
- opis dowolnego zdarzenia historycznego, w ktrym opisywana posta odegraa znaczc rol


IV. Formy prac (poszczeglne lub poczenie wszystkich):
- pisana
- nagrania audio/video - preferowana forma cyfrowa
- materiay ikonograficzne (fotografie)
- kartografia (mapy, plany)
- wielko prac: od 5 do 20 stron maszynopisu formatu A4 + zaczniki (fotografie, kasety, mapy)


V. Uczestnicy:
- wycznie prace indywidualne


VI. Kategorie:
1. uczniowie szk gimnazjalnych
2. uczniowie szk ponadgimnazjalnych


VII. Przebieg konkursu:
a. Ogoszenie - 20 lutego 2007 r.
b. Zamknicie - termin nadsyania prac 4 maja 2007 r.
c. Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd - 25 maja 2007 r.


VIII. Ustalenia kocowe:
1. Interpretacji regulaminu dokonuje Komitet Organizacyjny
2. Rozstrzygnicia dokonuje Komitet Organizacyjny
3. Koszty zwizane z organizacj konkursu na etapie szkoy ponosz uczestnicy, na etapie Komitetu - organizatorzy
4. Penoletni opiekunowie uczestnikw konkursu wyraaj pisemn zgod (doczan do prac) na przeniesienie praw autorskich na rzecz i na przekazanie prac do Archiwum Pastwowego w Pocku
5. Kada praca powinna te zawiera imi i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem ktrego zostaa napisana.


IX. Nagrody:
w I kategorii:
- 1 miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny
- 2 miejsce - odtwarzacz mp4
- 3 miejsce - odtwarzacz mp3
w II kategorii:
- 1 miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny
- 2 miejsce - odtwarzacz mp4
- 3 miejsce - odtwarzacz mp3

Prace naley nadsya na adres:
Wydzia Edukacji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Pocku
ul. Bielska 59
09-400 Pock
z dopiskiem "Konkurs Moje miejsce na ziemi..."


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA POCK 2006

Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

Archiwum Pastwowe w Pocku

zapraszaj na wystaw
'Pock w dokumencie archiwalnym'
otwarcie dn. 1 wrzenia 2006 r. godz. 12.00
spichlerz ul. Kazimierza Wlk. 9bProjekt zrealizowany w ramach zadania publicznego
dofinansowanie z Urzdu Miasta Pocka

Powoane w 2005 roku Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku od pocztku swojego istnienia aktywnie realizuje swoje funkcje statutowe. Nie tylko wcza si do rnego rodzaju przedsiwzi, organizowanych przez Archiwum Pastwowe w Pocku, czy inne instytucje, ale rwnie samo inicjuje przedsiwzicia, majce na celu szeroko rozumian popularyzacj miasta, jego dziedzictwa historycznego, jego stoecznoci i krlewskoci. Prezentowana Pastwu wystawa "Pock w dokumencie archiwalnym" jest pokosiem projektu, ktry zosta zrealizowany w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Urzd Miasta Pocka. Wielusetletnia tradycja Pocka, jako wanego orodka ycia na Mazowszu przeoya si na bogactwo dokumentw, z ktrych tylko cz wybralimy do niniejszego projektu. Skany i opisy dokumentw, istotnych dla ycia i funkcjonowania miasta rozproszone s w wielu placwkach na terenie Polski. Udao si nam zgromadzi kopie tych dokumentw w postaci cyfrowej, opisa, a czasem rwnie przetumaczy, tak, aby byy dostpne dla szerokiego grona odwiedzajcych nasz wystaw. Godnym podkrelenia elementem tego projektu jest fakt, i wystawa - obok tradycyjnej, prezentowanej Pastwu formy - na stae "zagoci" w wirtualnym wiecie. Do prezentowanych dokumentw wraca bdzie bowiem mona, odwiedzajc witryn http://www.polska.pl

Przemysaw Franciszkiewicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

Zapraszajc na godn polecenia szerokiemu odbiorcy wystaw, chciabym podzikowa wszystkim, ktrzy przyczynili si do realizacji projektu - p. Ewie Pirkowskiej - realizatorce projektu, Urzdowi Miasta Pocka - za yczliwo i wsparcie finansowe oraz bezimiennym, ale aktywnym czonkom Stowarzyszenia, bez ktrych spoecznej pracy nie udaoby si zrealizowa tego projektu.

Leszek Franciszkiewicz Dyrektor Archiwum Pastwowego w Pocku

Biskup pocki Piotr potwierdza lokacj nowego miasta w Pocku

Tumaczenie:

W imi Pana. Amen. Poniewa to, co dzieje si w czasie, razem z czasem ginie, jeli wiadectwem dokumentu nie zostanie potwierdzone, wic my, Piotr, z boej aski biskup i caa kapitua kocioa pockiego, chcemy uczyni wiadomym teraniejszym i przyszym (pokoleniom), poniewa dostojny ksi Konrad, z Boej aski wadca Mazowsza, na nasz osob i na cay stan kocielny, powierzony naszej trosce, tak dalece rozcign wstg swojej mioci, e Koci mazowiecki, jego i naszemu zarzdowi poddany, nie tylko cieszy si tymi swobodami i wolnociami, ktrymi przez hojno jego przodkw zosta miosiernie wyrniony, lecz take dziki jego obfitej dobroci bujniejszymi i obfit-szymi darami aski janieje i byszczy, my mwi, na nasz miar pragnc mu odpaci za jego nalen dobro, uwaajc za suszne, aby temu podobajcemu si koci suy, od ktrego wielkie dary opieki i aski wobec siebie odczuwa i niewtpliwie bdzie odczuwa w przyszoci, e bd obfite najwicej w tym, co do jego godnoci i chway Boga naley, jego pobon prob o lokacj nowego miasta, ktr nam pobonie przekaza postanowilimy nie odrzuca i szybko ogosiwszy jednomyln zgod, bez obowizku, zgodzi si z prob wspomnianego ksicia Konrada, ktry take za wspln zgod i jednomyln chci swoich synw mianowicie Bolesawa, ksicia Mazowsza i innych modszych, to jest Siemowita i Siemomysa, uyczy plac midzy kocioem Wojsawy i kocioem w. Dominika ze starym miastem prawem dziedzicznym pockim gociom i ich nastpcom na wieczne posiadanie z t form wolnoci i z naszym powiadczeniem. Wszyscy gocie oglnie maj mie pi lat wolnoci waenia piwa w karczmach, po upywie ktrych, miasto bdzie paci ksiciu 15 grzywien lub z kadej karczmy grzywn srebra, z wyjtkiem 12 karczem kocioa, ktre koci spokojnie bdzie posiada. Ksica za opata z karczem nie bdzie ani zwikszana, ani zmniejszana. Ktokolwiek przybdzie na nowy targ, czy rycerz czy duchowny, wolny czy przypisany, rzeczy swoje swobodnie sprzeda, lecz ksiciu i wjtowi tego miasta bd posuszni. Przewodu adnego w tym miecie nie ma, ani sukno ksiciu w tym miecie nie bdzie wyrabiane, gdy jacy bracy bd schwytani nie dalej od miasta jak do Ostroga, Liskowa i Jaszczkowa bd odprowadzeni przez obywateli. Za Wis za aden przewd od miasta nie bdzie wprowadzony. Granice miasta s za od grobw, ktre s wzdu drogi prowadzcej do Czerwiska, a do studni kocioa Wojsawy i drugiej studni ydowskiej i caego ogrodzenia, ktre prowadzi do wsplnej drogi znajdujcej si obok kocioa dominikanw. Wszystkich mieszkacw miasta, tak Niemcw, jak i Polakw sdzi wjt, jeli sprawa nie jest tak trudna, e (powinna by) zaniesiona przed ksicia, mianowicie za walk mieczem, za pobicie na drodze lub w domu. Za spraw midzy dwoma gomi ksiciu nic opaty si nie naley. Za za spraw wielk, ksiciu nale si dwie czci, trzecia wjtowi. Jakakolwiek opata gociowi bdzie zasdzona, tym samym prawem bdzie karany go, jak i rycerz. adnych innych opat nie ma by w miecie, oprcz karczem. Krowa podworowa, ktra dotd z miasta bya pacona, odtd pacona nie bdzie; ani te okrty, ktre przybijaj, na uytek ksicia nie maj by zabierane, jeli sl nie zostanie usunita. aden okrt "pleniuska" nie naley do ksicia, lecz okrty, ktre nazywaj "korabiami", te nale do ksicia, rwnie nie maj by zabierane si, jeli sl ze statkw nie bdzie wyadowana. Moneta obywatelom si nie bdzie narzucana. aden obywatel pocki przechodzc ldem nie paci ca, lecz tylko wod, tak przez ziemi ksicia Konrada, jak rwnie przez ziemi ksicia Bolesawa. Gocie za maj korzysta z tego prawa, co i rycerze mazowieccy. Dla usunicia wic wszelkiej wtpliwoci, ktra z biegiem czasu przez ktrego z naszych nastpcw z powodu tej uytecznej fundacji i lokacji miasta mogaby by wysunita, uczynionej za wspln rad i zgod, dobrowolnie i po dokadnym namyle, temu dokumentowi wiadczcemu o tym fakcie, przez przywieszenie pieczci naszej i kapituy naszej, nadalimy moc wieczystego trwania. Dany w roku paskim 1237.

(tum. z jz. aciskiego Ewa Pirkowska)

Dokument lokacyjny Miasta Pocka, 1237


Protok posiedzenia Komisji ds. rozstrzygnicia wynikw konkursu pt. "Pock - w 30-t rocznic wydarze czerwcowych (1976 r.)"

Dnia 02 czerwca 2006 roku Komisja w skadzie:

Przewodniczcy - Leszek Franciszkiewicz - dyrektor Archiwum Pastwowego w Pocku

Wiceprzewodniczcy:
Ewa Adasiewicz - dyrektor Wydziau Owiaty, Kultury i Sportu, Urzd Miasta Pocka
Marek Krysztofiak - przewodniczcy Midzyzakadowej Komisji Owiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno" w Pocku

Sekretarze:
Krystyna Baka - zastpca dyrektora Archiwum Pastwowego w Pocku
Przemysaw Franciszkiewicz - prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

zapoznaa si z nadesanymi na konkurs pracami i stwierdzia, i:

1. na konkurs nadesano 11 prac, w tym 4 z gimnazjw, 7 ze szk ponadgimnazjalnych;
2. Komisja postanowia nagrodzi nastpujce prace:

a) w kategorii gimnazja:

I miejsce - Mateusz Godzikowski i Piotr uniewski, uczniowie kl. I, Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy za prac pt. "Czerwiec 1976 r.", nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny - ufundowany przez Urzd Miasta Pocka

Praca ma posta kroniki w skrcie przedstawiajcej wydarzenia, jakie rozegray si w Radomiu, Ursusie i Pocku z zaczon do galeri zdj i wycinkami prasowymi, zawierajcymi informacje o wiecach potpiajcych "warchow i wichrzycieli" a popierajcych polityk partii, oraz nagraniem video. Atutem pracy jest zwaszcza ciekawy materia filmowy zrealizowany przy pomnikach upamitniajcych wydarzenia Czerwca'76 oraz sprawnie przeprowadzone wywiady z uczestnikami wydarze Jakubem Chmielewskim - b. pracownikiem Petrochemii i Henrykiem Kamiskim - pracownikiem "Naftoremontu". Na podkrelenie zasuguje rwnie bardzo estetyczna oprawa pracy.

II i III miejsca nie przyznano, natomiast wyrniono rwnolegle pozostae trzy prace - tj.:
Anety Chciskiej, uczennicy Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Pocku
Anny Dubielak, uczennicy kl. I Gimnazjum nr 1 w Pocku;
Marty Krzemiskiej, uczennicy kl. I m Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Pocku, przyznajc ich autorkom odtwarzacze mp3 - ufundowane po 1 szt. przez: Zarzd Regionu Pockiego NSZZ "Solidarno", Midzyzakadow Komisj Owiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno" w Pocku oraz przez Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku.


b) w kategorii szk ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Sylwia Sobolewska, uczennica III Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Dbrowskiej w Pocku za prac pt. "Czerwiec' 76 - we wspomnieniach Antoniego Szyluka", nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny - ufundowany przez Urzd Miasta Pocka.
Praca napisana ze swad w formie rozmowy ze wiadkiem wydarze czerwcowych Antonim Szylukiem - pracownikiem Petrochemii w latach 1963-2002, notabene dziadkiem autorki, ktry we wspomnieniach przywouje reakcje ludzi na podwyk cen i niesprawiedliwy system rekompensat, rozdwik midzy goszon przez wadz propagand a faktycznymi nastrojami spoecznymi oraz atmosfer w Mazowieckich Zakadach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Pocku podczas strajku w dniu 25 czerwca 1976 r. Zaczono do skany fotografii.

II miejsce - Piotr Korczak, ucze klasy I d III Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Dbrowskiej w Pocku za prac pt. "Pock - w 30-t rocznic wydarze czerwcowych (1976r.)", nagroda - odtwarzacz DVD - ufundowany przez Archiwum Pastwowe w Pocku
Walorem pracy s zamieszczone obok czci oglnej, omawiajcej genez i konsekwencj strajkw w 1976 r. oraz przebieg protestu w Pocku, relacje 3 wiadkw-uczestnikw, w tym jedna dodatkowo take w postaci dwikowej (nagrana na CD) tj.: Jakuba L. Chmielewskiego - projektanta i inspektora nadzoru w biurze projektw MZRiP w Pocku (oddaje nastroje panujce wrd zaogi kombinatu oraz wczesne odczucia rozmwcy), Henryka Kamiskiego - pracownika "Naftoremontu"(wzmianka o zwolnieniu z pracy za udziau w strajku) oraz Haliny Kobukowskiej - pracownicy narzdziowni na Wydziale Remontw Specjalistycznych MZRiP w Pocku, ktra z autopsji opowiada o emocjach, jakie towarzyszyy uczestnikom protestu.

III miejsce - Rafa Brzkalski, Piotr Bukowicki, Sawomir Kapuciski, Maciej ebkowski, ukasz Radzki, Kasjan Zieliski, uczniowie Zespou Szk Zawodowych nr 2 w Pocku za prace pt. "Czerwiec 1976 roku", nagroda - odtwarzacz mp3 - ufundowany przez Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku
Praca w caoci ma posta cyfrowego zapisu tekstu (slajdy zawierajce szczegowe kalendarium przebiegu protestu w Pocku), dwiku (melodie Hejnau pockiego, Roty i Midzynarodwki, wywiad z uczestnikiem wydarze - Henrykiem Kamiskim - b. pracownikiem "Naftoremontu") oraz obrazu (skan mapy przedstawiajcej przemarsz robotnikw przez miasto, film z udziaem rozmwcy), co podnosi jej warto. Niestety jej autorzy nie uniknli takich wpadek technicznych jak saba jako nagrania oraz oddzielny od obrazu zapis dwiku. Na uwag zasuguje autorefleksja autorw nad podjtym tematem.

Podpisy Czonkw Komisji:

Przewodniczcy:         Wiceprzewodniczcy:
.........................           ............................

Sekretarze:
.........................................
.........................................
.........................................


Protok posiedzenia Komisji ds. rozstrzygnicia wynikw konkursu "Moje miejsce na ziemi" - Edycja 2-ga (2006) powicona wydarzeniom, zwizanym z wprowadzeniem stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.)

Dnia 23 maja 2006 roku Komisja w skadzie:

Przewodniczcy - Micha Boszko - Starosta Pocki
Wiceprzewodniczcy:
- Leszek Franciszkiewicz - dyrektor Archiwum Pastwowego w Pocku
- Adam Sierocki - Przewodniczcy Rady Powiatu w Pocku
- Przemysaw Franciszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku
Sekretarze:
- Magorzata Struzik - dyrektor Wydziau Kultury i Edukacji, Starostwo Powiatowe w Pocku
- Krystyna Baka - zastpca dyrektora Archiwum Pastwowego w Pocku

zapoznaa si z nadesanymi na konkurs pracami i stwierdzia, i:
1. na konkurs nadesano 4 prace, w tym 3 z gimnazjw, 1 ze szkoy ponadgimnazjalnej;
2. Komisja postanowia nagrodzi nastpujce prace:

a) w kategorii gimnazja:

I miejsce - Marta Sapiska, uczennica kl. II c, Publiczne Gimnazjum w Gbinie, nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny.
Praca napisana w sposb zajmujcy, wartkim jzykiem, ukazujca spojrzenie dwch pokole na okres stanu wojennego. Wstp zawiera relacj o okolicznociach, w jakich ojca autorki zastao ogoszenie stanu wojennego oraz informacj o internowaniu dwch mieszkacw Gbina. Cze waciw pracy stanowi wywiad z dziadkiem autorki - Franciszkiem Olkowskim, ktry w swych wspomnieniach wraca do wydarze poprzedzajcych wprowadzenie stanu wojennego tj. zarwno wczeniejszych wystpie robotnikw w Czerwcu 1956 r. (opis zdarze z autopsji), Grudniu 1970 r. i Czerwcu 1976 r., jak rwnie powstania i protestu NSZZ "Solidarno" w 1980 r. oraz przedstawia realia ycia w stanie wojennym (godzina milicyjna, kartki ywnociowe, sprzeda towarw w wydzielonych sklepach na zapisy, rozmowy kontrolowane, cenzura, echa powodzi w wojewdztwie pockim w 1982 r.). W pracy zamieszczono teksty piosenek antyreimowych oraz liczne zaczniki w postaci reprodukcji dokumentw np. decyzji o internowaniu, czy przepustki na zmian miejsca pobytu, kartek ywnociowych, zdj i ocenzurowanej korespondencji.

II miejsce - Judyta Filipowska, uczennica kl. II c, Publiczne Gimnazjum w Gbinie, nagroda - odtwarzacz DVD
Praca w formie wywiadu - relacji wujka autorki Jerzego Winiewskiego, b. pracownika Zespou Szk w Gbinie, zawierajca ciekawy i konkretny opis realiw ycia lokalnej spoecznoci w warunkach stanu wojennego oraz jej reakcji na. Na uwag zasuguje styl pracy zawierajcy elementy autorefleksji nad podjtym tematem oraz dobr szaty graficznej.

III miejsce - Joanna Szpalerska, uczennica kl. III b, Gimnazjum im. K.K. Baczyskiego w Supnie, nagroda odtwarzacz mp3.
Praca zawiera opis nastrojw spoecznych wrd mieszkacw wsi w zwizku z wprowadzeniem stanu wojennego. W relacji ojca autorki, 23-letniego wwczas czowieka, zwraca szczeglnie uwag rnica w odbiorze tych samych wydarze na wsi i w miecie.

b) w kategorii szk ponadgimnazjalnych - w zwizku z tym, i wpyna tylko jedna praca nagrd nie przyznano. Jednoczenie z uwagi na bardzo interesujc tre mwic o patriotycznej dziaalnoci czonka NSZZ "Solidarno" - p. Edwarda Widuty, nauczyciela w LO im. Wadysawa Jagiey, jego internowaniu w nocy z dn. 12/13 grudnia 1981 r. oraz pobycie w wizieniu w Mielcinie, a take liczne zaczniki w postaci ulotek wydawanych przez NSZZ "Solidarno" Region Mazowsze, gazetki redagowanej przez uczniw Jagiellonki oraz ocenzurowanej korespondencji postanowiono wyrni prac autorstwa Renaty Nagiewicz, uczennicy kl. II T ze Zespou Szk Budowlanych nr 1 w Pocku, poprzez przyznanie jej autorce odtwarzacza mp3.

3. Ponadto Komisja postanowia wyrni opiekunw autorw nagrodzonych prac, tj.:

- Pani Krystyn Ciastek z Publicznego Gimnazjum w Gbinie
- Pani Ann Mrozowsk z Gimnazjum im. K.K. Baczyskiego w Supnie
- Pani Teres Kiepisk z Zespou Szk Budowlanych nr 1 w Pocku.

Podpisy Czonkw Komisji:

Przewodniczcy:         Wiceprzewodniczcy:
.........................           ............................

Sekretarze:
.........................................
.........................................


Protok Posiedzenia Zarzdu Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku Nr 2/2006

1. Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku odbyo si dnia 8 maja 2006 roku.

2. W zebraniu uczestniczyli wszyscy czonkowie Zarzdu, tj.
Przemysaw Franciszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku
Mariusz Wojtylak - Skarbnik
Jolanta Grska - Sekretarz.

3. Prezes zgosi propozycj podjcia uchway w sprawie dofinansowania kwoty 591,00 z do wyjazdu na wysp La Palma P. Jolancie Leniewskiej.

4. Po przedyskutowaniu ww. propozycji, zostaa podjta jednomylnie Uchwaa Zarzdu Nr 3 w sprawie dofinansowania do wyjazdu na wysp La Palma P. Jolancie Leniewskiej Kierownika APP O/Kutno

5. Prezes zgosi propozycj podjcia uchway w sprawie ufundowania nagrody odtwarzacza MP-3 za kwot 163, 00 z na konkurs "Wiedzy o Samorzdzie Terytorialnym i Historii Mazowsza" oraz "Moje miejsce na ziemi".

6. Po przedyskutowaniu ww. propozycji, zostaa podjta jednomylnie Uchwaa Zarzdu Nr 4 w sprawie ufundowania nagrody - odtwarzacza MP-3 na konkurs "Wiedzy o Samorzdzie Terytorialnym i Historii Mazowsza" oraz "Moje miejsce na ziemi".

7. Prezes zgosi propozycj podjcia uchway w sprawie ufundowania nagrody odtwarzacza MP-3 za kwot 163, 00 z na konkurs "Moje miejsce na ziemi" zorganizowany przez APP O/czyca.

8. Po przedyskutowaniu ww. propozycji, zostaa podjta jednomylnie Uchwaa Zarzdu Nr 5 w sprawie ufundowania nagrody - odtwarzacza MP-3 na konkurs "Moje miejsce na ziemi".

9. Na tym zakoczono Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku
Pock, 8 maja 2006 roku.

Podpisy Czonkw Zarzdu:

.........................................
.........................................
.........................................

do gry wstecz

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019