ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

Statut Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku

I. Postanowienia oglne

1

Stowarzyszenie pod nazw: "Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku" - zwane dalej "Stowarzyszeniem" - dziaa na podstawie przepisw ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, pz. 104, z pn. zm.) oraz na podstawie postanowie niniejszego statutu.

2

1. Obszarem dziaania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 2. Dla wypeniania swych celw statutowych Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno take i za granic.

3

Stowarzyszenie jest osob prawn z siedzib w Pocku.

4

Stowarzyszenie uywa pieczci z napisem: "Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku"

5

Stowarzyszenie moe by czonkiem krajowych, zagranicznych i midzynarodowych instytucji o pokrewnym profilu dziaania.

II. Cele i rodki dziaania Stowarzyszenia

6

Celem Stowarzyszenie jest: 1. popularyzacja wiedzy o archiwach, materiaach archiwalnych, archiwistyce, naukach pomocniczych i posikujcych histori z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki, 2. wspuczestnictwo w pracach zwizanych z prawidow opiek nad zabytkami pimiennictwa i archiwaliami, w tym nad tymi, ktre pozostaj poza obrbem dziaania pastwowej suby archiwalnej, 3. szerzenie nowoczesnych metod gromadzenia, porzdkowania, prezentacji i przechowywania informacji, 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych archiwistw, jak rwnie ich statusu spoecznego i materialnego.

7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. inicjowanie i wspfinansowanie bada naukowych, z dziedzin, o ktrych mowa w 6 pkt. l, 2. pomoc w gromadzeniu materiaw archiwalnych i ich kopii, 3. konserwacj materiaw archiwalnych, 4. dofinansowanie jednostek archiww pastowych, a w szczeglnoci Archiwum Pastwowego w Pocku, 5. organizowanie i finansowanie wykadw, konferencji i seminariw naukowych, konkursw na prace naukowe oraz stypendiw, wystaw, wycieczek i innych imprez, 6. pomoc w pracy naukowej czonkom Stowarzyszenia, 7. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy czonkw Stowarzyszenia, 8. zakup potrzebnego w pracy archiwalnej sprztu i materiaw, 9. wspprac z instytucjami dziaajcymi w zakresie objtym celem Stowarzyszenia, 10. wspdziaanie z innymi instytucjami organizacjami, ktrych dziaalno jest zbiena z celem Stowarzyszenia, 11. prowadzenie dziaalnoci wydawniczej, filmowej i audiowizualnej.

III. Status organizacji poytku publicznego

8

Stowarzyszenie ma prawo ubiega si o status organizacji poytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.).

9

Stowarzyszenie prowadzi dziaalno poytku publicznego opart na nastpujcych zasadach: 1. prowadzi dziaalno statutow na rzecz ogu spoecznoci lub okrelonej grupy podmiotw, z zastrzeeniem, i grupa ta jest wyodrbniona ze wzgldu na szczeglnie trudn sytuacj yciow lub materialn w stosunku do spoeczestwa, 2. dziaalno okrelona w pkt 1, z zastrzeeniem pkt 3, jest wyczn statutow dziaalnoci Stowarzyszenia jako organizacji pozarzdowej i dotyczy realizacji zada publicznych na rzecz ogu spoecznoci lub grupy podmiotw, o ktrej mowa w pkt 1, w sferze okrelonej w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.), 3. za spenienie wymagania, o ktrym mowa w pkt 2, mona uwaa prowadzenie dziaalnoci, o ktrej mowa w pkt 1 i 2, rwnie na rzecz czonkw stowarzyszenia albo stowarzyszenia kultury fizycznej, 4. nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej albo prowadzi dziaalno gospodarcz w rozmiarach sucych realizacji celw statutowych, 5. cay dochd przeznacza na dziaalno, o ktrej mowa w pkt 1 i 2, 6. posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrbny od organu zarzdzajcego i nie podlegajcy mu w zakresie wykonywania kontroli wewntrznej lub nadzoru, przy czym czonkowie organu kontroli i nadzoru: a) nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej, c) mog otrzymywa z tytuu penienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysokoci nie wyszej ni okrelone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) 7. zabronione jest: a) udzielanie poyczek lub zabezpieczanie zobowiza majtkiem organizacji w stosunku do jej czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) przekazywanie ich majtku na rzecz ich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywanie majtku na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu organizacji, d) zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich.

IV. Czonkowie Stowarzyszenia

10

Stowarzyszenie skada si z czonkw: 1) zwyczajnych, 2) honorowych 3) wspierajcych.

11

Czonkiem zwyczajnym moe by penoletnia osoba fizyczna, deklarujca udzia w dziaalnoci programowej i pracach organizacyjnych Stowarzyszenia i przyjta na czonka zwyczajnego przez Zarzd. Zgoszenie kandydatury wymaga rekomendacji dwch czonkw Stowarzyszenia.

12

1. Osobom szczeglnie zasuonym dla rozwoju archiwistyki, nauk pokrewnych bd w realizacji celw Stowarzyszenia moe by nadana godno czonka honorowego. 2. Czonkostwo honorowe nadaje Zarzd. 3. Czonkowie honorowi s zwolnieni z obowizku opacania skadek czonkowskich. 4. Czonkowie honorowi mog uczestniczy w posiedzeniach Zarzdu z gosem doradczym.

13

Czonkiem wspierajcym moe by penoletnia osoba fizyczna, lub osoba prawna popierajca dziaalno Stowarzyszenia, ktra na podstawie deklaracji zobowie si do opacania skadek. Czonkw wspierajcych przyjmuje Zarzd.

14

1. Czonkowie zwyczajni maj prawo do brania udziau w pracach Stowarzyszenia, a w szczeglnoci: 1) przysuguje im czynne i bierne prawo wyborcze, 2) maj prawo do uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, seminariach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie, 3) mog skada wnioski we wszystkich sprawach dotyczcych celw i funkcjonowania Stowarzyszenia, 4) korzystaj z lokalu Stowarzyszenia, 5) korzystaj z rekomendacji i wsparcia Stowarzyszenia. Postanowienia pkt. 1-5 maj zastosowanie do czonka honorowego, natomiast pkt. 2-5 do czonka wspierajcego. 2. Czonkowie Stowarzyszenia zobowizani s: 1) popiera i czynnie realizowa cele Stowarzyszenia, 2) swoimi dziaaniami przyczynia si do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 3) dba o dobre imi Stowarzyszenia, 4) regularnie opaca skadki czonkowskie, 5) przestrzega postanowie niniejszego statutu.

15

1. Ustanie czonkostwa nastpuje w przypadku: 1) dobrowolnego wystpienia ze Stowarzyszenia zgoszonego na pimie Zarzdowi, 2) skrelenia z listy czonkw, 3) wykluczenia, 4) mierci czonka, 5) likwidacji osoby prawnej bdcej czonkiem Stowarzyszenia. 2. Skrelenie z listy czonkw moe nastpi na podstawie uchway Zarzdu, gdy czonek nie uczestniczy w adnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opaca - mimo pisemnego upomnienia - skadek przez okres przekraczajcy 12 miesicy. O przyczynach skrelenia Zarzd winien zawiadomi czonka na pimie. Odwoanie od uchway Zarzdu moe by wniesione do najbliszego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway. 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia moe nastpi na podstawie uchway Walnego Zgromadzenia, gdy czonek naruszy postanowienia niniejszego statutu, dziaa na szkod Stowarzyszenia albo nieetycznym zachowaniem si podway dobre imi i autorytet Stowarzyszenia. Czonkowi wykluczonemu przysuguje odwoanie na zasadach okrelonych w ust. 2.

V. Wadze Stowarzyszenia

16

1. Wadzami Stowarzyszenia s: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Zarzd, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja Zarzdu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 3. W razie ustpienia lub mierci czonka Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, wadze te mog dokooptowa nowego czonka, z tym e liczba dokooptowanych czonkw nie moe przekracza l/3 oglnej liczby czonkw pochodzcych z wyboru.

17

1. Walne Zgromadzenie jest najwysz wadz Stowarzyszenia, rozstrzygajc ostatecznie o wszystkich sprawach nalecych do zakresu dziaania Stowarzyszenia. 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naley: 1) wytyczanie oglnego kierunku dziaania Stowarzyszenia, 2) wybr Zarzdu i Komisji Rewizyjnej na okres ich kadencji oraz odwoywanie czonkw Zarzdu i Rady Rewizyjnej, 3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej, 4) udzielanie absolutorium Zarzdowi, 5) wykluczanie czonkw Stowarzyszenia, 6) zatwierdzanie na wniosek Zarzdu wysokoci skadek czonkowskich, 7) podejmowanie uchwa w sprawie przystpienia Stowarzyszenia do stowarzysze midzynarodowych i zwizkw stowarzysze, 8) zmiana statutu, 9) rozwizanie Stowarzyszenia.

18

1. Walne Zgromadzenie ma charakter zgromadzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym zwoywane jest przez Zarzd raz do roku w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoywane jest przez Zarzd bd z wasnej inicjatywy, bd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 czonkw Stowarzyszenia.

19

O terminie, miejscu i porzdku obrad Walnego Zgromadzenia Zarzd zawiadamia czonkw Stowarzyszenia nie pniej ni na tydzie przed jego terminem.

20

1. Walne Zgromadzenie jest wadne do podejmowania prawomocnych uchwa w pierwszym terminie, przy obecnoci co najmniej poowy osb uprawnionych do gosowania, a w drugim terminie bez wzgldu na ilo obecnych. 2. Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj zwyk wikszoci gosw, z wyjtkiem uchwa o zmianie statutu i rozwizaniu Stowarzyszenia oraz odwoaniu czonkw Zarzdu i Rady Rewizyjnej. 3. Uchway Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru i odwoania Zarzdu i Komisji Rewizyjnej zapadaj w gosowaniu tajnym.

21

1. Zarzd skada si z co najmniej 3 czonkw. 2. Zarzd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, stanowicych prezydium Zarzdu. 3. Odwoanie czonkw Zarzdu i Rady Rewizyjnej przed upywem kadencji wymaga podjcia uchway Walnego Zgromadzenia podjtej bezwzgldn wikszoci gosw.

22

1. Do kompetencji Zarzdu naley: 1) kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwaami Walnego Zgromadzenia, 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz, 3) zawiadywanie sprawami majtkowymi Stowarzyszenia, dysponowanie rodkami finansowymi, 4) zwoywanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia, 5) przyjmowanie i skrelanie czonkw Stowarzyszenia, 6) tworzenie bd przystpowanie do spek prawa handlowego oraz tworzenie fundacji. 2. Zasady dziaania Zarzdu okrela uchwalony przez niego regulamin.

23

1. Do wanoci uchwa Zarzdu wymagana jest zwyka wikszo gosw, przy obecnoci co najmniej poowy jej czonkw. 2. Uchway Zarzdu mog by podejmowane take w drodze gosowania pisemnego, za zgod wszystkich czonkw Zarzdu na t form gosowania. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw.

24

1. Komisja Rewizyjna skada si z 3 czonkw, nie bdcych czonkami Zarzdu. 2. Komisja Rewizyjna moe ze swego grona wybra Przewodniczcego. 3. Uchway Komisji Rewizyjnej zapadaj zwyk wikszoci gosw przy obecnoci wszystkich jej czonkw.

25

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrol caoksztatu dziaania Stowarzyszenia ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaalnoci finansowej. 2. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi.

VI. Majtek i finanse Stowarzyszenia

26

Majtek i fundusze Stowarzyszenia pochodz z: 1) skadek czonkowskich, 2) darowizn i zapisw, 3) dotacji, 4) dochodw z dziaalnoci gospodarczej, 5) innych rde.

27

Skadanie owiadcze woli w zakresie praw i obowizkw majtkowych Stowarzyszenia wymaga wspdziaania dwch czonkw Zarzdu.

VII. Dziaalno gospodarcza

28

Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz, wedug oglnych zasad okrelonych w odrbnych przepisach. Dochd z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia suy realizacji jego celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkw.

VIII. Zmiana statutu

29

Zmiana statutu moe by dokonana w drodze uchway Walnego Zgromadzenia podjtej na wniosek Zarzdu bezwzgldn wikszoci gosw i uzyskania wymaganej prawem akceptacji.

IX. Rozwizanie Stowarzyszenia

30

Rozwizanie Stowarzyszenia moe by dokonane w drodze uchway Walnego Zgromadzenia, podjtej wikszoci 2/3 gosw.

31

rodki majtkowe pozostae po rozwizaniu Stowarzyszenia winny by przekazane instytucji prowadzcej dziaalno w zakresie archiwistyki.

Pock, 11 lutego 2005 r.

do gry wstecz

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019