ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

ZADANIA ARCHIWUM PASTWOWEGO W POCKU

W ramach tej struktury organizacyjnej dziaalno archiwum prowadzona jest w 3 gwnych kierunkach:

Opieka i nadzr nad archiwami zakadowymi

Dziaalno w zakresie nadzoru nad narastajcym zasobem archiwalnym polega na prowadzeniu dziaalnoci na tzw. "przedpolu archiwalnym". Archiwum zabezpiecza i nadzoruje dokumentacje ju u jej wytwrcy. Celem tych dziaa jest pozyskanie nowej historycznej dokumentacji zwikszajcej zasb archiwum pastwowego. Na koniec 2002 r. pod nadzorem Archiwum Pastwowe w Pocku znajdowao si 109 jednostek organizacyjnych, tj. urzdw, samorzdw, instytucji, przedsibiorstw pastwowych z terenu powiatw: pockiego, sierpeckiego i gostyniskiego.

Polega on na:
 • ustalaniu jednostek organizacyjnych zobowizanych do prowadzenia archiww zakadowych,
 • opiniowaniu wprowadzonych w tych jednostkach przepisw kancelaryjnych, tj. instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • przeprowadzaniu kontroli archiww zakadowych i wydawaniu zalece pokontrolnych prowadzeniu ekspertyz dokumentacji, ktrej dotychczasowa kwalifikacja budzi wtpliwoci,
 • wydawaniu zezwole na brakowanie, czyli przeznaczenie na makulatur dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach pastwowych i samorzdowych,
 • przejmowaniu z jednostek materiaw archiwalnych, ktre winny si znale ju w archiwum pastwowym,
 • instruktau i szkoleniu pracownikw archiww zakadowych.


 • Na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba jednostek nadzorowanych ulegaa cigym zmianom, w sumie byo ich ok. 600. Przyczyn tych zmian naley upatrywa we wprowadzonych reformach administracyjnych kraju oraz zmianach ustawowych i interpretacjach prawnych. Ostatnia reforma administracyjna kraju i wynikajca z niej likwidacja wojewdztwa pockiego spowodowaa wykrelenie z wykazu jednostek nadzorowanych przez miejscowe archiwum Urzdu Wojewdzkiego oraz podlegych mu jednostek organizacyjnych. Zmniejszenie stanu tego wykazu spowodowa rwnie proces prywatyzacji i likwidacji pockich pastwowych przedsibiorstw, jak np. Fabryki Maszyn niwnych "Agromet", Pastwowego -Przedsibiorstwa Zboowego "PZZ", Stoczni Rzecznej czy Mazowieckich Zakadw Rafmeryjno-Petrochemicznych.

  Zabezpieczanie i organizowanie zgromadzonego zasobu.

  Opracowywanie zgromadzonego zasobu archiwalnego to gwnie:
 • sporzdzanie inwentarzy archiwalnych,
 • wykonywanie kwerend krajowych i zagranicznych, wydawanie zawiadcze na podstawie tych materiaw,
 • prace porzdkowe,
 • racjonalne rozmieszczenie zasobu w magazynach archiwalnych,
 • ewidencjonowanie zasobu archiwalneg.


 • Archiwum posiada dla 534 zespow inwentarze ksikowe, dla 71 inwentarze kartkowe, ponadto dla 148 zespow s spisy zdawczo-odbiorcze oraz dla 1 zespou - indeks osobowy. Wielko zasobu zewidencjonowanego na dzie 31.12.2002 r. stanowia 100%. Najwiksz luk wrd nie opracowanych zespow stanowi Akta miasta Pocka z lat 1868-1939. W cigu ostatnich dwch lat podjto prace porzdkowe zwizane z pakowaniem akt w puda. Rozpoczto od najstarszych zbiorw, tj. Akt miasta Pocka i notariatw okadanych w szary papier. Dziaa tych wymaga troska o zabezpieczenie i utrzymanie warunkw przechowywania akt. Prac t usprawniaj programy komputerowe. AP Pock pracuje w oparciu o nastpujce bazy danych: SEZAM - baza ewidencyjna; IZA - baza do inwentaryzacji zasobu; ELA, PRADZIAD, AFISZ - bazy tematyczne; SUMA, NADZR, RAP - bazy uytkowe.

  Udostpnianie zgromadzonych archiwaliw

  Bogaty zbir materiaw przechowywanych w Archiwum Pastwowym w Pocku w wikszoci posiada pomoce ewidencyjno-informacyjne i jest udostpniany w pracowni naukowej. O zainteresowaniu tymi materiaami wiadczy fakt, e w pracowni naukowej udostpnio w 2002 r. ponad 9000 j. a. najczciej wykorzystywanymi zespoami s: Akta miasta Pocka 1808-1950, akta stanu cywilnego poszczeglnych gmin/parafii, Pocki Rzd Gubernialny, Kancelaria Gubernatora Pockiego, Gimnazjum Mskie w Pocku i Naczelnik Pockiej Dyrekcji Naukowej. Materiay archiwalne udostpnia si kademu, o ile nie narusza to przepisw prawa. Sprawy udostpniania na rzecz osb o obcej przynalenoci pastwowej rozstrzygane s w formie decyzji. Podejmuje j dyrektor AP Pock. Osoba przystpujca do korzystania z materiaw archiwalnych w pracowni naukowej zobowizana jest do zoenia Zgoszenia uytkownika zasobu archiwalnego. Obejmuje ono dane uytkownika (na podstawie dokumentu tosamoci z fotografi) oraz charakterystyk zamierzonych bada. W przypadku korzystania z akt dotyczcych danych jednostkowych uytkownik zobowizany jest do zoenia owiadczenia o przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych. Warunkiem poszukiwa genealogicznych jest podanie stopnia pokrewiestwa z osobami, ktrych kwerenda dotyczy. Na pisemny wniosek zainteresowanego AP Pock moe czasowo sprowadzi do wasnej pracowni naukowej reprodukcje (zw. mikrofilmy) archiwaliw przechowywanych w innych archiwach pastwowych. Do dyspozycji uytkownikw suy czytnik. Zamwienie na materiay archiwalne realizuje si po upywie czasu niezbdnego do ich przygotowania do udostpnienia. Zazwyczaj dostarczane s uytkownikowi niezwocznie po zoeniu zamwienia, najpniej w nastpnym dniu roboczym od otrzymania wypenionego rewersu. Archiwum Pastwowe w Pocku daje moliwo wykonania reprodukcji odnalezionych, w trakcie poszukiwa, materiaw.

  do gry wstecz

  Archiwum Rodzinne

  BIULETYN INF. PUB.

  ePUAP

  GALERIA

    

  zobacz wicej...

  Wifi

  W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

  KONTAKT

  Archiwum Pastwowe
  w Pocku
  ul. Kazimierza
  Wielkiego 9b
  09-400 Pock
  tel.: 24-266-29-10
  fax: 24-266-29-11
  adres e-mail:
  sekretariat@plock.ap.gov.pl

  STATYSTYKI

  Osb on-line: 1

  Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019